Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ratstakverksamhet på Kopperskolan 2017

Skapad 2017-04-19 09:31 i Kopperskolan Stenungsund
PP på rastaktiviteter på Kopperskolan.
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa

Rasten utgör ungefär en femtedel av en elevs skoldag. Rasten upplevs av en del elever som en otrygg tid. Dessutom är det så att det som händer på rasten väldigt ofta spiller över på lektionerna. Därför är tid investerad på att skapa en god rastkultur samt trygga barn på rasterna, en väl investerad tid. Rastaktiviteternas huvudsyfte är just detta, samt att erbjuda elever roliga, utmanande samt lärorika aktiviteter på rasten. Rasten skall vara en plats av glädje och återhämtning.

Innehåll

Mål

 • Att skapa en trygg och trivsam rast för eleverna. En verksamhet som inbjuder till glädje, utforskande och lärande.
 • Ett positivt rastklimat och psykosocial miljö där elever finner välbefinnande samt återhämtning.
 • Skapa och utveckla intresse och kunskaper hos eleverna.

Långsiktiga mål:

 • Utveckla dokumentationen av rastaktiviteterna.
 • Rastråd.
 • Utveckla samverkan mellan eleverna.
 • Synligöra mål och syfte med rastaktiviteter.

Syfte

  1. Att stimulera eleverna på rasterna.
  2. Erbjuda varierande aktiviteter som inbjuder till delaktighet samt skapar glädje, utforskande och lärande.
  3. Att samtliga elever känner sig trygga på rasten.
  4. Aktivt ta ställning och motverka alla former av kränkningar, diskrimenering samt utanförskap.
  5. Rastaktiviteter har som syfta att förebygga konflikter och osämja på rasterna. 
  6. Skapa glädje och gemenskap ute på skolgården.
  7. Rasten skall vara en plats som ger eleverna ny energi/återhämtning samt skapar lust att lära.
  8. Inbjuda till fysisk aktivitet och rörelse på raster.
  9. Observera rasterna för att kunna återkoppla till övrig personal utifrån den psykosociala miljön.
  10. Ökad samverkan på skolan.

Tillvägagångsätt

Närvarande pedagoger som håller och utformar roliga aktiviteter på rasterna men även pedagoger som stöttar och tar sig tid att lyssna/ observera vad som sker på rasterna. Varierande samt ett brett utbud av aktiviteter där samtliga elever någon gång under en termin skall kunna finna något som passar dem. Utforma aktiviteter som inbjuder till delaktighet, att aktiviteterna återkommer. Tydliga regler och förhållningssätt vid genomgång av aktivitet, delaktiga/närvarande pedagoger.

Eleverna ges möjlighet att påverka vilka aktiviteter som erbjuds. Ett schema sätts upp vid skolresturangen. Synligöra aktiviteter för elever och personal på skolan. Erbjuda olika aktiviteter t.ex. Lekar,dans och musik, fotbollsturnering, o.s.v. Arbeta med den psykosociala miljön, aktivt motverka diskrimineringar och utanförskap på rasterna

Aktiviteter och närvaro som förebyggande arbete mot konflikter, osämja och utanförskap på rasterna. Alla som vill får vara med på aktiviteterna samt tycka och önska aktiviteter. Aktiviteter som inbjuder till rörelse samt skapar intresse för fysisk aktivitet. De som är involverade i rastaktiviteter har möjlighet att lyfta saker som sker på rasterna med berörd personal eller aktivt arbeta i klasserna med t.ex. regler och förhållningssätt på fotbollsplanen. Samverka mellan eldre och yngre elever vad gäller rast och rastaktiviteter. De som är rastaktivister är ute på gården merparten av alla raster.

Förutsättningar för fungerande rastverksamhet:

 

 

Uppföljning/ Utvärdering

 • Enkät i klasser utifrån rastaktiviteter och rast.
 • Pedagogiskasamtal.
 • Utvärdering av pedagogerna/ rastvärdarna. 
 • Elevråd  (rastråd??)

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: