Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan för FDH Kickis Krabater och FDH Lottas Loppor

Skapad 2017-04-19 09:43 i Kickis och Lottas Familjedaghem U Aktiva Piloter
Förskola

Innehåll

 

 

Verksamhetsplan för FDH Kickis Krabater och FDH Lottas Loppor

 

Innehåll:

Normer och värden:

Mål:

Hos Loppor och Krabater ska vi arbeta för en god gruppsammanhållning, där varje individ känner sig välkommen och viktig för gruppen. Vi arbetar med att barnen ska lyssna till varandra och förstå att man kan tycka olika och uppleva situationer olika, och alla är lika mycket värda.

Metod:

Vi handleder barnen i sociala sammanhang och uppmärksammar barns goda handlingar och deras positiva sidor för både det enskilda barnet och gruppen. Negativa situationer ges lite uppmärksamhet medan positiva situationer lyfts fram och på så vis förstärks. Vi stöttar barnet utifrån varje barns förutsättningar och ser till barnets behov för att hen ska vistas i situationer som är hanterbara för barnet. Vi handleder barnen i konflikter och missförstånd genom att hjälpa dem att förklara och tolka upplevelsen. Vi påvisar att vi tycker olika och det är okej. Vi pratar om olikheter i positiv anda. I vår tolkning av barnens handlande utgår vi alltid från att barnet har goda intentioner. Vi pedagoger ser oss själva som det främsta verktyget för att uppnå en god gruppdynamik. Vårt förhållningssätt är avgörande för barnens förståelse för sig själv och sin roll i gruppen. Att arbeta med gruppteman ger förutsättningar för gemensamma upplevelser som vi sedan kan arbeta vidare med för att skapa vi-känsla i gruppen.

 

Utveckling och lärande

Mål:

Familjedaghemmen ska erbjuda en verksamhet där utveckling och lärande sker i meningsfulla sammanhang och på ett lek- lust och glädjefyllt vis. Barnen ska möta en kreativ miljö där de får möjlighet att prova sig fram och vara nyfikna och utforskande. Vi ska erbjuda barnen positiva möten såväl socialt som med nya miljöer och aktiviteter. Verksamheten ska anpassas efter barngruppen och deras erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Det ska finnas gott om tid och utrymme för lek i vår verksamhet. Vi ska erbjuda barnen en variation av uttrycksformer för att tolka och förstå sin omvärld.

Metod:

Vi möter barnen med nyfikenhet och intresserar oss för varje individ. Barnen får möjlighet att pröva sig fram och uppmuntras till att utmana sig själva. Vi använder oss av lek, planerade aktiviteter och vardagssituationer för att barnen ska utveckla empati, självförståelse och lärande. Verksamheten planeras och dokumenteras utifrån diskussioner kring barnens utveckling på grupp- och individnivå. Utvärdering och dokumentering sker regelbundet under läsåret i b la Unikum, men även med egen dokumentation. Vi använder oss av foton och skriven dokumentation i Unikum för att förstärka för föräldrar det lärande objekt som finns i aktiviteten och i vår verksamhet. Detta tydliggörs också i det enskilda barnets dokumentation, i Unikum och i pappersform i det enskilda Familjedaghemmet.

 

Barnens inflytande

Mål:

I familjedaghemmen ska vi ha ett stort fokus på det sociala klimatet, för att skapa en miljö där barnen vågar uttrycka sina tankar, idéer, uppfattningar och åsikter samt respektera varandras tankar, idéer, uppfattningar och åsikter. Verksamheten ska ta sin utgångspunkt i vad barnen intresserar sig för samt vad barngruppen på olika sätt uttrycker att den behöver.

Metod:

Vi låter varje barn berätta färdigt och lyssnar med intresse kring det barnet vill berätta. Vid samlingar, luncher och liknande ser vi till att ordet fördelas över gruppen och att barnen får möjlighet att styra i samtalet. Barnens idéer, behov och tankar tas också tillvara på i planeringar av samlingar och aktiviteter. Vi planerar och utvärderar regelbundet vår verksamhet, därav kan barnens intressen och behov kontinuerligt påverka innehållet i verksamheten. Vi skapar en organisation av dagen där det finns valmöjligheter för vad man vill göra, så att varje barn någon gång under dagen kan utgå ifrån sina intressen i sitt val av aktivitet. Vi erbjuder en miljö som inspirerar till samlek, vi pedagoger är förebilder som inspirerar och handleder barnen i deras lek om dom verkar fastna.

 

Familjedaghem och hem

Mål:

Vi ska erbjuda en verksamhet som kompletterar hemmet och ger barnen möjlighet att utvecklas rikt och mångsidigt. Vi ska skapa en tillitsfull relation mellan oss pedagoger och föräldrar för att på bästa sätt kunna samverka kring barnens utveckling och lärande. Föräldrarna ska erbjudas möjlighet att ta del av vår verksamhet samt möjlighet att påverka den inom ramen för de nationella målen.

Metod:

Pedagogerna i respektive familjedaghem informerar föräldrarna kontinuerligt kring vår verksamhet och lyfter i denna dialog såväl övergripande som individuella frågor kring trivsel, utveckling och lärande. Vi informerar även föräldrarna kring vår verksamhet genom dokumentationer av upplevelser samt aktivitetsplaneringar. Dessa finns tillgängliga på Unikum. På Unikum kan föräldrarna ta del av vår verksamhetsplan. En gång per år har vi föräldramöte med allmän information, där vi kan ta upp och diskutera utan barn. En gång per år har vi också utvecklingssamtal där vi pratar om och tittar på utveckling, lärande och trivsel av det enskilda barnet. Inför utvecklingssamtalet har vi genomfört en intervju med det enskilda barnet om hur hen trivs, vem den leker med, vad den tycker mest om att göra i familjedaghemmet,  osv. Om förälder önskar ha utvecklingssamtal utöver detta så ordnar vi det.

 

Uppföljning och utvärdering

Mål:

Vi ska kontinuerligt dokumentera barnens positiva utveckling och använda dokumentation som ett verktyg att analysera barnens lärande. Den analys vi gör ska ligga till grund för vårt vidare arbete i grupperna.

 

Metod:

På individnivå noterar vi händelser i vardagen som visar på barnets positiva utveckling. Vi använder oss sedan av den individuella utvecklingsplanen och sammanfattar de händelser samt analyserar dessa för att veta hur vi ska arbeta vidare med barnets utveckling. Den individuella utvecklingsplanen ses över enskilt, för att sedan tas upp i våra gemensamma samtal i Loppor och Krabater, för att tas i beaktning, när aktiviterer planeras på gruppnivå. Det mer koncentrerade individuella arbetet görs i det enskilda familjedaghemmet. Det gemensamma aktiviteterna på gruppnivå dokumenteras och fotograferas  i vår gemensamma blogg, och de enskilda aktiviteterna på varje familjedaghems enskilda blogg, alternativt det enskilda barnets lärlogg. Där beskriver vi barnens positiva utveckling och kunskapstillväxt utifrån de strävansmål vi riktar våra aktiviteter mot. Efter avslutad aktivitet utvärderas aktiviteten, individuellt och ur gruppens synvinkel. Utifrån vår verksamhetsplan gör vi en utvärdering vid läsårets slut.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: