Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rastaktiviteter/ Kopperskolan

Skapad 2017-04-19 10:15 i Kopperskolan Stenungsund
Rasten är en outnyttjad resurs. Ganska mycket av elevernas tid i skolan är rast. Detta vill ta tillvara på genom att arbeta med rastaktiviteter.
Grundskola F – 6
Kopperskolan kommer det att erbjudas rastaktiviteter för elever, F-6. Rastaktiviteterna är frivilliga, det är fortfarande viktigt att elevernas spontanitet och fria lek står i fokus under rasten. Rastaktiviteterna ska ses som ett komplement för eleverna att hitta nya möjligheter till lek, lärande och samvaro under rasten.

Skolans uppdrag.

"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen."

Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi vill att rastaktiviteterna ska bidra till:

 *att eleverna skapar nya kompisrelationer
 *att motverka mobbing och andra kränkande behandlingar
 *att skapa fler möjligheter för eleverna att delta i rörelseaktiviteter
 *att förbättra den fysiska och psykiska utemiljön
 *att eleverna får ett ökat inflytande

Undervisning och arbetsformer

Nyckelord som ska genomsyra rastaktiviteterna:

Roligt    Utmanande    Samarbeta   Tydliga regler    Delaktighet    Tillsammans    Rörelse   Utomhus

 

Tillvägagångssättet/ förutsättningar:

Två rastaktivister som ansvarar för rastverksamheten. Varje lunchrast (11.30-12.30)  finns två rastaktivister som ansvarar för uteaktiviteten. Rastaktivisterna har andra färger på västarna än rastvärdar. 

Det finns tid för förberedelse och efterarbete efter varje aktivitet. 

Rastaktivisterna får inte tas till vikarier! 

Rastaktivisterna har minst en timme tillsammans för att planera verksamheten.

l Gafe finns ett rum där Rastaktivisterna planerar/ dokumenterar aktiviteterna ( tema veckor) för verksamheten. Varje måndag informerar klasslärarna hur veckan ser ut för sin klass. 

Rastaktivisterna planerar och lägger ut planeringen  på Gafe veckan innan. (Med reservationen för ex väder el viss spontanitet.) 

Rastvärdar punktar olika områden på skolan. 

Budget för att köpa in material till Boden. ( se bifogande dokument)  ( Mia mailar) 

 

9.35 rasten, öppnas Boden för lågstadiet. En  rastvärd ansvarar för att vara i Boden.  Rastvärdarna punktar olika områden på skolan. Eleverna får lov att vara på murengården. 

10.00 rasten, öppnas Boden för mellanstadiet. En rastvärd ansvarar för att vara i Boden. Rastvärdarna punkta olika områden på skolan.

Rastvärden som ansvarar för Boden, ser till att saker kommer tillbaka, och att det ser snyggt ut efteråt på 10-rasten. 

 Bodvärdar ( 3:or och 5:or) ansvarar för Boden på lunchrasten. Varje elev kommer få ett lånekort. 

 

Vid skolstart tar elevrådet med sig frågan om vad eleverna efterfrågar på rasten. 

Innan skolstart är rastaktivisterna med när rastschemat görs. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: