Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens pedagogiska planering för fokusområdet naturvetenskap, miljö och teknik-17

Skapad 2017-04-19 16:05 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
För att barn skall få så bra kunskap som möjligt behöver de skapa sig ett förråd av begrepp och lära sig olika sätt att samla information och prova idéer Det underlättar för dem att ta beslut och lösa problem i vardagen. Harlen ( 1996)

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Psykologen och pedagogen Vygotskij utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där samspelet med omgivningen har stor betydelse för barns kognitiva utveckling. Den proximala zonen ( närmaste utvecklingszonen) är skillnad mellan vad ett barn förmår att lära själv och vilket lärande det kan uppnå med hjälp av äldre barn eller vuxna. Med hjälp av omgivningen kan barnet få stöd att uppnå sin potentiella nivå.( Vygotskij 2001)

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

Beprövad erfarenhet visar på att undervisningen blir mer lustfylld då vi använder oss av temasagan och om en av karaktärerna eller en handdocka som presenterar ämnet eller visa ett experiment mm

Vi kommer att erbjuda barnen flera experiment med vatten som ex snabbt vatten, flyta-sjunka, dropparnas skinn.  Om barnen blir intresserade och vill lära sig mer så kan vi erbjuda fler experiment med  luft och färger som ex pennans alla färger, regnbågsmjölken mm.

Vi kommer också fokusera på konstruktion och fysikaliska fenomen som att barnen kan få utforska balans, friktion och krafter när vi är utomhus på gården ex rutschkana, gungor och klätterställningen.

Barnen skall också få vara med och bestämma vad vi skall odla i vår planteringslåda. De får vara med och så och lära sig vad som behövs för att det skall växa grönsaker, potatis mm

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

Vi kommer att arbeta med hållbart samhälle, miljöfrågor och återvinning.

Barnen har frågat och visat intresse för människokroppen, skelettet, muskelaturen, och hörseln så vi kommer att utforska, tiita i faktaböcker, se på UR -film och lära oss mer om det som barnen vill veta.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 

 

 

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att barnen skall få möjlighet att upptäcka med sina sinnen det som vi vill fokusera på. Det är viktigt att barnen får möjlighet att reflektera och samtala om det som de är med om, så att vi lyssnar på deras frågor och kommentarer. För att utmana och sätta igång barnens tankar så ställer vi öppna frågor och hypoteser som " Vad tror ni kommer hända?", " Hur tänker  du nu ?" Finns det andra sätt ?"

När vi skall utforska kraft och rörelse på lekplatsen så delar vi barnen i små grupper för att barnen ska vara aktiva och uppleva vad som händer. Barnen ska få från klätterställningen släppa olika föremål och jämföra hur snabbt de faller till marken. Vi ställer frågor till barnen både före och efter för att de ska få medverka i aktiviteten. Vi kommer att prova och jämföra friktion på rutschkana och ett annat lutande plan som inte är så hal. Barnen ska få släppa ner olika föremål, olika bollar samt vattenflaskor fyllda med vatten/sand/riskorn.

 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, motorik och hälsa samt värdegrund.

Normkritiskt förhållningssätt: Genom att vara lyhörd i barnens samtal och aktivt arbeta med böcker som lyfter frågor som är normkritiska.

Flerspråklighet att vi lär oss nya begrepp och ord på andra språk. Vi kommer att ta hjälp av vårdnadshavare som får skriva ner fonetiskt hur man uttalar orden. Att vi lär oss ord om mat och dryck, våra barn blir nyfikna och vill veta vad ex pasta, tomat och mjölk heter på ett annat språk.

Grön flagg så arbetar vi med vattenexperiment, vattnets olika former och vattnets betydelse för liv.

Estetiska lärprocesser: Barnen skall få möjlighet att måla, rita både utifrån temasagan och även utifrån aktiviteterna som de får uppleva under ex lekplatsfysiken.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: