Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 16/17

Skapad 2017-04-20 09:28 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5
Inom kemin lär vi oss om de små beståndsdelarna, atomer och molekyler. Kemin handlar om vad som händer när atomer byter plats med varandra och vilka egenskaper olika ämnen har. Kemi spelar en roll i allt som händer runt omkring oss som när du blandar saft, tar en löprunda eller när du städar där hemma. Vi använder av arbetssättet att med hjälp av olika undersökningar bevisa att saker är på ett visst sätt. vi kommer även att läsa kortare faktatexter och besvara frågor som tillkommer, eller se en film om det berörda ämnet och diskutera och resonera om det.

Innehåll

Så här säger läroplanen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp
och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast
form, flytande form och gasform.

• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga,
löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

• Vattnets egenskaper och kretslopp.

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

• Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
rapporter.

• Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i
faktatexter och tidningsartiklar.

Syfte

Eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

• genomföra systematiska undersökningar i kemi

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska
samband i samhället, naturen och inuti människan.

Det här ska vi lära oss

 • förklara atomernas kretslopp 
 • ge exempel på några grundämnen.
 • berätta om ämnens tre former fast, flytande och gas
 • ge exempel på en kemisk förening
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • veta vilka egenskaper vi ofta sorterar ämnen i
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

 

Så här ska vi arbeta

 • Läsa texter och samtala om innehållet.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet.
 • Se filmer och söka information på nätet.
 • Göra experiment/undersöka, dokumentera och dra slutsatser.

Jag kommer att bedöma hur du lyckas ta till dig kunskaper genom att ha en skriftlig slutuppgift i varje kapitel och jag kommer också att bedöma hur du genomför experiment och hur du resonerar om ämnet.

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

 • hur aktiv du är på lektionerna
 • närvarande på lektionerna
 • Genom muntliga diskussioner
 • genom skriftliga förklaringar och dokumentation i din lärlogg

 

Begrepp att förstå 

atom, molekyl, grundämne, modell, fast form, flytande form, gasform, stelning, smältning, avdunstning, kondensering, ytspännning, densitet, lösningsmedel, saltvatten, sötvatten, vattenrening, avloppsrening, ämne, reaktion, material, egenskap, ph-värde, ledningsförmåga, brännbarhet, löslighet, 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: