Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-04-20 11:39 i Björndammens skola Partille
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi lär oss om lag och rätt i Sverige.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

 

Ämne: Samhällskunskap

 

Arbetsområde: Lag och Rätt

 

Klass: År 7

 

Lärare: Pernilla Bergkvist

 

Tid:

 

Läroplanens mål:

 

   kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga

    rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

 

    respekterar andra människors egenvärde,

 

    tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa

    andra människor,

 

    kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras  

    bästa för ögonen,

 

    visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv,

 

    kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 

    kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen

     förmåga,

 

    kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper

    och etiska överväganden,

 

    har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i

    skolan och i samhället,

 

    kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och

    ärande.

 

Förankring i kursplanens syfte

 

   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 

 

 uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera   utifrån  

 akta, värderingar och olika perspektiv,

 

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och 

 trovärdighet,

 

 reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och    

 beslutsprocesser.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

   Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar

     varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers

     situation.

 

 

Konkretisering av mål/Arbetssätt:

 

   Eleven ska:

 

    Lära sig om hur samhällets lagar kommer till och fungerar.

 

    Förstå varför lagar kan se annorlunda ut i olika länder.

 

    Lära sig att våra lagar hänger ihop med demokrati och mänskliga rättigheter.

 

    Lära sig hur polis och domstolar arbetar.

 

    Lära sig att samhället ser skillnader på olika brott och vilka straff dessa ger.

 

 

 

 

Undervisningen bedrivs med genomgångar, filmer, presentationer, arbete i läroböcker, arbetsblad, diskussioner, fältstudier och fördjupningsarbete.

 

 

Bedömning:

 

    Lektionsarbetet bedöms genom att värdera elevens aktivitet och självständighet i det enskilda arbetet samt innehållet i diskussioner med andra. Muntliga och skriftliga redovisningsformer.

   

    Dramatiserad rättegång

 

 

Dokumentation:

 

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras genom resultat och omdömen, skriftligt eller muntligt.

Arbetsområdet utvärderas genom reflektion och/eller enkät.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: