Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstidens Sverige 1611-1720

Skapad 2017-04-20 17:23 i Grycksboskolan Falun
En tid där Sverige var en stormakt i Europa.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia
Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet.Hur blev Sverige en stormakt? Vad var häxjakter för något? Vad handlade alla krig om ? Vilka folk ingick i det svenska riket? Hur var det att leva på stormaktstiden i jämförelse med tidigare perioder? Hur var det i andra länder under denna tid? Dessa saker ska vi prata om och lära oss om under detta avsnitt.

Innehåll

Syfte

 Genom undervisningen i ämnet historia och religion ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • att utveckla förståelse för att varje tids människa måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar
  • tolka en tidsperiod, händelser och gestalter
  • analysera kistendomen och hur den har påverkat förhållanden och skeenden i samhället

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att du ska:

- Känna till hur man levde i Sverige under stormaktstiden (ca 1611-1721) och om hur samhället förändrades.

- få kunskap om viktiga historiska personer från denna tidsepok.

-  få kunskap om viktiga historiska händelser samt hur händelserna hänger ihop i ett sammanhang, under denna tidsepok.

- få kunskap om olika historiska begrepp och lära dig använda dem.

- få kunskap om kristendomens  betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr.

- med hjälp av ovanstående kunskaper ska kunna föra historiska resonemang, jämföra med andra tider och se konsekvenser av händelser under olika tidsepoker. 

 

 

 

Undervisningen

- vi kommer att se filmer om Stormaktstiden

- tillsammans plocka ut viktiga händelser, personer och betydelsefulla och specifika saker från den tiden som satt spår i vår historia

- få höra Susanne berätta om Stormaktstiden 

- läsa olika faktatexter, både på webben och i böcker

- skapa egna faktatexter som du sedan redovisar för oss andra

- vi kommer att resonera om olika händelser och konsekvenserna av dessa samt jämföra med andra tidsepoker.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper om... 

... hur du känner till hur man levde i Sverige under stormaktstiden och hur samhället förändrades.

... hur du känner till något om viktiga historiska personer från denna tidsepok.

... hur du känner till något om viktiga historiska händelser samt hur händelserna hänger ihop i ett sammanhang, under denna tidsepok.

... hur du känner till olika historiska begrepp och om du använder dem i olika resonemang.

... hur du för historiska resonemang, jämföra med andra tider och se konsekvenser av händelser under olika tidsepoker. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi

Matriser

Hi Re
SO förmågor

Grundläggande
Uppnår kraven för årskursen
Något utvecklad
Uppnår kraven för årskursen med marginal
Utvecklad
Uppnår kraven för årskursen med god marginal
Väl utvecklad
Uppnår kraven för högre årskurs
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Har vissa grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord fakta och nya begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Förklarar och därmed utvecklar fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
Skiljer tydligt på fakta och åsikter, som kan hänvisas till källor. Använder sig av kunskapen i olika sammanhang.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Kommunicera, Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Berättar om händelser och skeenden. Behöver hjälp för att kunna se händelser och skeenden och förklara följderna.
Beskriver med egna ord några orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, några följder. Ser enkla samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna. Ser samband mellan händelser och skeenden.
Beskriver och förklarar flera orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och förstår helheten.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Söker och samlar information med hjälp av instruktioner.
Väljer och sorterar informationen utifrån instruktioner. Väljer med hjälp, passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar informationen självständigt. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt, genom nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Använder information utan att kritiskt granska källan. Får givna källor att arbeta med.
Använder information och granskar, med hjälp, källan. Kan få givna källor att arbeta med.
Använder information från flera källor, och motiverar varför. Kan ställa frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: