Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik f-klass

Skapad 2017-04-21 10:16 i Vasaskolan Ludvika
Grundskola F Matematik
Matematiken genomsyrar förstås hela vår verksamhet, men fyra dagar i veckan möter barnen matematik lite extra då vi har vad vi kallar för "matematiklek". Här visar vi hur vi i stora drag har planerat att jobba.

Innehåll

 

Syfte

I läroplanen, som vi delar med grundskolan, finns ett särskilt avsnitt där man särskilt ger riktlinjer gällande förskoleklassens arbete. Där kan man bland annat läsa:

"Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld."

Längre ner i planerimgen går att läsa om vilka delar i matematiken som i vår läroplan särskilt har lyfts ut som centralt innehåll  och som ligger till grund för vad vi kommer att jobba med.

Nedanför presenteras hur vi planerar att lägga upp vårt arbete utifrån vårt syfte.

Arbetsformer

Gällande undervisningens form och vårt uppdrag kan man i läroplanens del riktat till förskoleklassen läsa detta:

 "I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning."

Arbetsmaterialet "Favorit Matematik" och teman

 

 

Vi kommer i förskoleklass introducera arbetsmaterialet "Favorit Matematik" som också de andra klasserna på skolan valt att arbeta med. Vi jobbar med boken som riktar sig till och är utformad efter förskoleklassens uppdrag utifrån läroplanen. Vår tanke är, förutom att den ska vara ett stöd och öka kvaliteten i vårt arbete i förskoleklass, ska förbereda och göra barnen trygga i de arbetsformer de senare möter i skolan.

I arbetsmaterialet tas olika teman upp, och vi har valt att vår undervisning i stort ska följa dessa teman.

 • Lägesbegrepp
 • Beskriva och jämföra
 • Geometri
 • Klassificera och gruppera
 • Mönster
 • Jämföra antal
 • Konservera antal
 • Antal, räkneord och siffra
 • Ordningstal
 • En-till-en-korrenspondens och ramsräkning
 • Vi mäter
 • Statistik

Utifrån temat vi jobbar med kommer vi under läsårets gång välja aktiviteter och arbetsformer som vi upplever passar respektive grupp och sammanhang bäst.

Mindre grupper

Vi kommer att dela den större gruppen i mindre grupper med ca 12 elever/grupp och två av pedagogerna ansvarar särskilt för att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vårt arbete med matematik. De mindre grupperna ger större arbetsro och ger varje barn större möjligheter att i lugn och ro utforska, uppleva och lära.

Möta matematik på många olika sätt och

Lek, nyfikenhet och glädje är förstås grunden då vi väljer arbetsformer. I vår läroplan kan man läsa:

"Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt."

Lek, spel, kortare genomgångar och samtal om begrepp, olika medier såsom film eller ljud, matematik utomhus och arbete i boken är exempel på hur i planerat att jobba.

Ämnesövergripande temaarbete och matematik i "vardagen"

I förskoleklass och i hela skolan planerar vi att fortsätta jobba med ämnesövergripande teman. Vi jobbar också med att i "vardagen" upptäcka, synliggöra, uppmärksamma och samtala med barnen om olika matematiska företeelser och begrepp.

Dokumentation och utvärdering

Under arbetets gång dokumenterar vi och presenterar här på Unikum hur vi arbetar och med vad vi arbetar mer i detalj. Dokumentationen ligger sedan till grund för varje barns utvecklingssamtal, vår utvärdering och fortsatta arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
  Gr lgr11
 • upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
  Gr lgr11
 • successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Förskoleklass Förberedande Aritmetik

Påbörjat...
Påbörjat lekar/övningar som utvecklar förmågan.
På väg...
Kommit en bit på väg med lekar/övningar som utvecklar förmågan.
Kan...
Har utvecklat förmågan.
Känna igen siffrorna 0-9
Eleven kan namnge siffrorna 0-9 oberoende av varandra.
Koppla antal till siffra 0-9
Eleven kan koppla antal till rätt siffra.
Talraden
Eleven kan utan att staka sig eller hoppa över något tal räkna till 20.
Eleven kan fortsätta räkna vidare i talraden från 5.
Eleven kan räkna bakåt i talraden från 10.
Eleven kan visa hur många föremål som svarar mot ett givet tal. (22, 10-talsövergång?)
Eleven kan visa på förståelse för godtycklig ordning, dvs att det blir samma resultat oavsett ordningen man räknar i.
Eleven kan addera och subtrahera 1 från ett givet ental.
Eleven behärskar begreppen hälften, dubbelt, par, lika många, fler och färre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: