Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA ÅK 8 - Litteraturhistoria

Skapad 2017-04-21 11:15 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Vi ska arbeta med litteraturhistoria under ett antal veckor där eleven ska få kunskaper om litteratur från olika tider och skilda delar av världen. Eleven kommer att få läsa och analysera litteratur både i helklass, enskilt och i grupp. Delar från litteraturhistorien kommer att presenteras och tillsammans kommer klassen arbeta främst med textutdrag från de olika verken som kommer behandlas. Bedömning kommer att vara formativ under dessa veckor. Den formativa bedömningen sker under processens gång och eleven kommer således inte göra något prov. Under några veckor kommer vi att gå igenom väsentliga delar från litteraturhistorien och läsa texter från de olika epokerna. Vi kommer att gå igenom och diskutera vad som är typiskt för tidsepoken.

Innehåll

Innehåll

Vi ska arbeta tillsammans genom litteraturhistorien. Vi kommer att ta avstamp från antiken, vidare till medeltiden, renässansen, upplysningstiden, 1700-tal och romantiken. Eleven ska få ta del av litteratur från olika tider och skilda delar av världen genom att ta del av genomgångar och läsa textutdrag från olika verk. Eleven kommer att dessutom få möjlighet att arbeta med dramapedagogiska metoder i svenskundervisningen.

 

Centralt innehåll i läroplanen:

I arbetsområdet Litteraturhistoria ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • läsa och analysera texter från olika tider och skilda delar av världen
 • studera litteraturhistorien
 • göra olika uppgifter
 • delta i analyser och diskussioner omkring arbetsområdet
 • skriva en sammanfattning av litteraturhistorien som presenterats

 

Arbetsgång

Du kommer att:

 • lyssna på lärarledda genomgångar om litteraturhistorien
 • läsa utdrag ur olika texter från olika tider och skilda delar av världen
 • analysera och diskutera texter
 • skriva en sammanfattning av litteraturhistorien

 

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • analysera texterna du läst och hur väl du för resonemang
 • delta i diskussioner omkring de olika texterna
 • att läsa med flyt
 • göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsepoker
 • föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman
 • dra slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de tillkommit i

 

Kopplingar till läroplanen:

I mötet med olika typer av texter ska eleven få förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen ska eleven utveckla sina kunskaper om litteraturhistoria. Eleven ska få arbeta med lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från flera tidsepoker. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften och sammanhang.

 

Syfte

 • Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språket varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

 

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig från varandra.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken tillkommit i.

 

 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser

Svenska kunskapskrav LGR 11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsa
- läsförmåga
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **flyt** genom att, på ett **i huvudsak fungerande** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt** sätt, välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **mycket gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt, välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa och sammanfatta
- läsförståelse
Genom att göra **enkla sammanfattningar** av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **grundläggande läsförståelse**.
Genom att göra **utvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god läsförståelse**.
Genom att göra **välutvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god läsförståelse**.
Läsa
- tolka, analysera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om **tydligt framträdande** budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande*och budskap som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Läsa
- resonera kring textens sammanhang
Eleven kan också föra **enkla resonemang** om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **till viss del underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Eleven kan också föra **utvecklade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **relativt väl underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Eleven kan också föra **välutveckladeoch nyanserade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då **väl underbyggda** slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Kommunicera
- samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **enkla och till viss del underbyggda** argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **utvecklade och relativt väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller bredda dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: