Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensam läsning av boken "Sandor/Slash/Ida"

Skapad 2017-04-23 15:42 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Det här är en LPP om läsning av boken Sandor/Slash/Ida i helklass. Det handlar om läsförståelse samt förmåga att tolka och analysera skönlitteratur.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser tillsammans boken "Sandor/Slash/Ida". Boken handlar om Ida och Sandor som möts på nätet och upptäcker att de på många sätt är lika, känner sig på samma sätt och förstår varandra väl. Trots att de lever väldigt olika liv.

Innehåll

Vad ska vi göra?

I läroplanen för svenska finns många punkter som berör läsning och läsförståelse. För att visa att du har förstått innehållet kommer du varje vecka skriva en läslogg där du svarar på några frågor som är kopplade till det du har läst. Ditt jobb är att besvara frågorna så bra du kan och därmed visa att du har förstått innehållet i boken. En gång i veckan har vi också diskussioner i helklass och mindre grupper om boken. Detta för att du ska bli bra på att prata om texter med andra. När vi läst boken kommer vi att se filmen och sedan jämföra.

 • Vi läser ca 40-50 sidor i veckan i boken under 6-7 veckor. Totalt ca 280 sidor.
 • Varje vecka skriver du läslogg och svarar på frågor.
 • Vi pratar om boken i grupp.
 • Vi tittar på filmen och jämför boken med denna.

Tidsram

Vecka 17-21

Visa vad du lärt dig

 • Du skriver läslogg och svarar på frågor
 • Vi har samtal i grupper där du är med och diskuterar något ur boken.
 • Du skriver en jämförelse mellan boken och filmen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Svenska år 7 - 9

Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen
Se kommentar
Uppfattar delar av innehållet eller tydligt framhävda detaljer i texten. Hittar endast ”precis där ”-frågor.
Kan förstå det huvud -sakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning.
Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser.
Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.
-berättande -sakprosa Se kommentar
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer. Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl. Kan utifrån respons bearbeta sin egen text.
Tala på en årskursanpassad nivå
-samtala -diskutera -argumentera -muntlig redogörelse Se kommentar
Deltar inte i samtal. Genomför en enkel redogörelse där budskapet inte når fram.
Kan delta i samtal med enkla och till viss del underbyggda argument. Klarar att förbereda och genomföra en enkel redogörelse anpassad till mottagaren.
Kan delta aktivt i samtal med underbyggda argument. Klarar att förbereda och genomföra en redogörelse anpassat till mottagaren.
Kan föra samtal med bredd och fördjupning med underbyggda argument. Kan genomföra välutvecklade, muntliga redogörelser med god anpassning till syfte och mottagare.
Söka, sammanställa och värdera information på en årskursanpassad nivå
Se kommentar
Behöver stöd för att söka, använda och sammanställa information.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett varierat urval av källor.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaring: Genre- Skriver eleven en berättande text ska den ha tydlig inledning, handling och avslut. Skriver eleven sakprosa ska den innehålla grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Språkliga normer- I texterna använder eleven de skiljetecken som är adekvat för årskursen. I åk 3krävs att de kan stor bokstav, punkt, frågetecken. De ska också i åk 3 kunna stava ord som eleven ofta använder och är ofta förekommande i elevnära texter. Ortografisk helordsläsning – Eleven läser orden som ordbilder istället för att ljuda ihop orden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: