Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan det bli av ett frö?

Skapad 2017-04-23 17:05 i Hovhultsskolan Uddevalla
Arbetsområdet syftar till att väcka din nyfikenhet och lust att lära, att du ska få en inblick i biologisk mångfald och hur en växt gror och växer till.
Grundskola 1 – 3 Biologi Svenska som andraspråk
Vad är ett frö? Vad är liv? Hur ser växters livscykel ut? Hur kan växter växa? Hur går det till inne i "växtkroppen"?

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Under vecka 17-20 ska du få lära dig vad som gör att en växt kan växa och bli större. Du ska också få kunskap om begrepp som frö, frukt, grodd, rot och livscykel.

Syfte/förmågor


Skolspråket – det kunskapsrelaterade språket

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sina kunskaper och att kunna använda • beskriva och förklara begrepp som bidrar till att stärka elevernas medvetenhet och tilltro.

Analys förmåga -  T ex Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. Se likheter och skillnader mellan ord och begrepp.


Begreppsförståelse- T ex Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. 


Metakognitiv förmåga- T ex Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker. Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att göra en tankekarta kring något man talat om.

 

Centralt innehåll

Undervisningen ska stimulera  elevernas intresse för att  läsa och skriva på svenska.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 
Strategier för att  skriva olika typer av texter med anpassningar till deras typiska uppbyggnad och språkliga dag.
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer  

 

Arbetssätt och metod

Vi arbetar såväl enskilt som i större och mindre grupper. Eleverna arbetar med läsförståelse där vi fokuserar på att diskutera och uppfatta olika texters budskap, både det uttalade och budskap mellan raderna. Inlärning av nya ord och begrepp utgör en stor del av innehållet.

Vi arbetar med enkla former av skrivande, där vi tillsammans skriver t ex en saga eller faktatext. Vi får inspiration till eget skrivande från böcker och filmer och vi kommer att diskutera och resonera olika begrepp och sammanhang.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom ditt deltagande i gemensamma genomgångar där vi bearbetar områdets olika begrepp och din förmåga att använda ord och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: