Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅK

Skapad 2017-04-24 09:49 i Pysslingen Förskolor Kruset Pysslingen
Förskola
Att utveckla sig själv till att bli en god talare och lyssnare är en livslång process för vilket barn som helst. För de flesta barn är talet det naturliga och spontana uttryckssättet för språket. Barnet samlar erfarenheter genom sitt talande och utvecklar på så sätt både innehåll och färdighet i att tala och lyssna. Den näst viktigaste tanken är att talutvecklingen sker samtidigt som barnet utvecklar hela sig själv genom sociala samspel. Veckoplanering: v.17: Alfabetet v.18: Rim och Ramsor v.19: Meningsbyggnader v.20: Stavelsekort v.21: Bokstavslekar v.22: Sång, Sånglekar och Rörelsesånger

Innehåll

BABBLARNA

SPRÅK

Att utveckla sig själv till att bli en god talare och lyssnare är en livslång process för vilket barn som helst. För de flesta barn är talet det naturliga och spontana uttryckssättet för språket. Barnet samlar erfarenheter genom sitt talande och utvecklar på så sätt både innehåll och färdighet i att tala och lyssna. Den näst viktigaste tanken är att talutvecklingen sker samtidigt som barnet utvecklar hela sig själv genom sociala samspel.

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv är det vårt uppdrag som pedagoger att se till att barnet får möjligheter att utöva sin kreativitet. För oss handlar detta om att utmana barnets kreativa förmågor samt utveckling och lärande.

För att förstå världen och för att göra sina egna tankar om världen förståeliga för andra måste man ha lärt sig grammatik. Detta handlar om vetskapen om hur orden sätts samman med varandra till olika fraser och satser. Även om man har ett stort ordförråd och god grammatisk kompetens kan det vara svårt att ta till sig andra budskap och att själv förmedla det man har på hjärtat om man inte lärt sig hur språket ska användas.

En ritual för grammatikövningar som vi kommer att arbeta med är att i den pedagogiska verksamheten kontinuerligt under dagen kommentera det som sker i leken eller under planerade pedagogiska aktiviteter. För att tydliggöra ord och grammatik i barnens språkutveckling kommer vi att fortsätta att arbeta med tecken i form av TAKK och andra grafiska uttrycksformer.

 

SYFTE MED BABBLARNA

I Babblarnas värld går det att få in tal- och språkträning i vilken lek och aktivitet som helst!

I Babblarnas värld ska man leka, fantisera och ha kul. Syftet med Babblarna handlar för oss om att välja det som passar bäst för det enskilda barnet och vart barnen befinner sig i sin utveckling samt sitt lärande. Vi har kontinuerligt i tanken att ta barnets perspektiv och göra de olika övningarna samt aktiviteterna på ett sätt som känns igen men trots detta blir en utmaning.

Det viktigaste för oss är att tema Babblarna ska vara roligt och meningsfullt för både barn och pedagoger, att Babblarna ska öppna för möjligheter till språkutveckling. Att skapa lust till språk öppnar oanade möjligheter till språk!

För att skapa ritualer för ord och grammatikövningar så presenterar vi nytt material och pedagogiska aktiviteter med en enskild Babblare. Ett sätt att inkludera talträning är att tömma figurerna på begrepp som är meningsfulla för barnet i relation till Babblarna. Beroende på vart barnet befinner sig i sin språkutveckling kommer exempelvis Babba-figuren att ge olika ord som relateras till Babbas personlighet och vad Babba symboliserar.

TALLJUD

Babblarna talar med ljuden i deras namn, exempelvis Diddi talar genom att uttrycka sig med ”di didi didi”. När vi arbetar med Babblarna härmar vi deras sätt att uttrycka sig genom att ljuda vilket främjar melodin i språket.

 

LÄROPLANEN

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

 AKTIVITETER

Vi kommer att ta utgångspunkt i vart barnen befinner sig och i barnens intresse samt nyfikenhet, nedan finns en grovplanering på aktiviteter vi kommer att ta utgångspunkt i utifrån detta. 

BOKLÄSNING

Att läsa böcker är främjande för barns språkutveckling. Vi kommer främst att använda oss av Babblarnas böcker då de har flera språkliga förmågor i fokus, vilket medför att vi stimulerar barnens tidiga språkutveckling utan att vi ens tänker på det. Högläsning stimulerar fantasin, utökar ordförrådet och skapar olika former av samtalsämnen vilket vi tar tillvara på under olika stunder på dagen. Böckerna finns även tillgängliga för barnen att läsa i och bläddra i under den fria leken.

ALFABETET

Att arbeta med alfabetet främjar barnens språkutveckling i relation till grundregeln i att alla språkövningar ska börja i lyssnandet. Vi vill ge barnen många möjligheter att lyssna in likheter och olikheter mellan olika stavelser. Vi har som vision att ha ett alfabet på väggen där vi kan placera olika bilder som börjar på respektive enskild bokstav.

MENINGSBYGGNADER

Vi kommer att framställa material i form av stora laminerade geometriska former med tillhörande mindre geometriska former med bilder respektive ord som kommer att användas för att öva på meningsuppbyggnader.

STAVELSEKORT

Vi kommer att arbeta med alfabetet och bokstäver utifrån ett material som benämns stavelsekort som symboliserar bokstäverna i form av figurer. Detta är ett material som är framställt utifrån Babblarna.

RIM OCH RAMSOR

Vi kommer att arbeta med rim och ramsor vilket främjar barnens förmågor kring att öva uttal och utveckling av deras ordförråd. Rim och ramsor främjar specifikt möjligheten att träna på rytmkänsla samt olika ljud.

BOKSTAVSLEKAR

Genom att använda oss av laminerade bokstäver kommer vi kunna skapa möjligheter att utföra olika former av bokstavslekar som främjar barnens språkutveckling. Exempelvis att leta upp ”sina” bokstäver, ljuda bokstäverna samt leta upp lika bokstäver eller skriva ord.

SÅNG, SÅNGLEKAR OCH RÖRELSESÅNGER

Sång, sånglekar och rörelsesånger främjar språkutvecklingen men även grovmotorik och finmotoriken samt rytm och taktkänsla. Vi kommer arbeta med sång i olika former för att öva språkljud samt språkmedvetenheten för att träna vår ordförståelse samt kroppsuppfattning.

Veckoplanering:
v.17: Alfabetet
v.18: Rim och Ramsor

Lisa Henriksson (2002) menar att det finns flera syften till att man som pedagog bör skaffa sig en egen repertoar av rim och ramsor. Dessa syften kan innebära befrämjande av motorisk utveckling, språkutveckling, språklig medvetenhet, social berikning och inlärning. Hon påpekar att rimmen, rytmerna och språklekarna hon lekte som barn har följt henne hela livet. Henriksson poängterar att lekfullheten är viktig i samspelet med barn, och att språklusten väcks av språket självt, genom ett samspel mellan vuxen och barn. Barnens lust till ordtrams, rytm och nonsensord är lika viktig som pedagogens kunskap om läs- och skrivinlärning. Även Susanna Ekström & Britt Isaksson (1997: 21, 22) skriver att rim, ramsor och språklekar underlättar läs- och skrivinlärningen.
Även Svensson (2005: 12 ff) påpekar vikten av språklekar som ett förberedande arbetssätt för att underlätta läs- och skrivinlärningen. Genom att kontinuerligt samtala och leka med ord skapas ett naturligt intresse för språket hos barnen. Språklekar tränar även motorik och kroppsuppfattning, som är viktiga för att skapa en god självuppfattning, som i sin tur kan leda till en positiv utveckling inom ett antal områden.

v.19: Meningsbyggnader
v.20: Stavelsekort
v.21: Bokstavslekar
v.22: Sång, Sånglekar och Rörelsesånger

Barn som får möjlighet till rörelse i samband med inlärning kan lättare ta in och tolka sinnesintryck. Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed också inlärningsförmågan. Kreativitet och intelligens är processer som inte bara försiggår i hjärnan utan i hela kroppen. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer. Motorisk och språklig kompetens är viktigt också för självkänslan, relationen till andra barn och för att klara praktiska uppgifter i vardagen. Positiva upplevelser och erfarenheter av lek och rörelse stärker självkänslan vilket är en grund för lärandet och välbefinnandet. Det i sin tur kan minska stress. Barn som har förmågan att hantera stress är ofta barn som accepterar sig själva som de är och som har en positiv självbild. Fysisk aktivitet och goda språkkunskaper skapar möjligheter till glädje, socialt samspel och samarbete.

Uppgifter

 • UTVÄRDERING ALFABET v. 17

 • UTVÄRDERING RIM OCH RAMSOR v. 18

 • UTVÄRDERING ALFABET OCH RIM/RAMSOR v. 17-18

 • Utvärdering vecka 19

 • UTVÄRDERING v. 20-21

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: