Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan verksamhetsreflektion v. 16

Skapad 2017-04-24 09:53 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
På Nyckelpigan finns en mängd nationaliteter och kulturer representerade. Vi har under flera veckors tid arbetat med ett flertal länder och grottat ner oss vad som gör varje land unikt.

Innehåll

Var är vi?

Vi har nu avslutat arbetet med våra länder och barnen har skapat flera konstverk som berör varje land. Vi håller nu på att avrunda arbetet och skapar foldrar med det barnen har fått med sig från varje land.

Vart ska vi?

Vi ville med detta arbete att barnen skulle se varje unikhet i varje kultur och inse att vi delar samma människovärde oavsett grupptillhörighet eller trosuppfattning, vilket vi kommer att ha fortsatta diskussioner om. Vi har förhoppningsvis lagt grunden till ett värdegrundsarbete som kommer att pågå fortlöpande.

 

 

 

Hur gör vi?

Vi Kommer att fortsätta värdegrundsarbetet genom att:

 • Vi pratar om traditioner och högtider
 • Belysa olikheter och allas lika värde.
 • Vi utbyter kunskaper och erfarenheter dagligen i en gemensam samling eller andra sammanhang.

Hur blev det?

Barnen har visat ett stort engagemnag och entusiasm inför de olika utmaningar och utforskande tillfällen som har präglat vår verksamhet de senaste veckorna. Vi upptäckte också att vissa moment engageradde fler barn än andra. Att söka kunskap på internet verkade vara det som var mest spännande, att se bilder från de olika länderna och att se hur deras olika flaggor såg ut. Barnen verkade utveckla en bättre uppfattning om hur världen ser ut, hur den är uppdelad, vart länderna ligger i relation till varandra m.m. Vi ser också att barnen har funnit en stolthet i att presentera sin egen kultur genom sättet de pratar om sina föräldrars hemländer och deras traditioner.

Vi ser att det har skett en viss attitydförändring i gruppen med en bättre sammanhållning och större toleransnivå. Arbetet med värdegrundsfrågor kommer vi dock inte släppa.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: