Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 7 vt 17

Skapad 2017-04-25 08:15 i Stenkulan Lerum
Kraft är ett välbekant vardagsbegrepp, men inte lika lättbegripligt som man kan tro.
Grundskola 7 Teknik Fysik

En kraft kan få något att röra sig, men också att stanna. Newton förstod att det är en osynlig kraft som får äpplet att falla och som håller oss kvar på jorden.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

 • I våra genomgångar kommer du med hjälp av läroböcker,  kopieringsmaterial, filmer och  internet lära dig om kraft och rörelse 
 • Du kommer att delta i par/grupparbete där du visar dina kunskaper om något av begreppen inom krafter.
 • Du kommer att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar 
 • Dokumentera undersökningar 
 • Utvärdera 
 • Samtala och diskutera frågor som rör kraft och rörelse

Bedömning

 • Att delta i diskussioner under lektioner 
 • Att delta i och redovisa par/grupparbetet
 • Övningar under lektioner
 • Att delta i laborationer och skriva rapporter 

Förväntat resultat (Vad ska du kunna efteråt?)

 •  veta vad som menas med tyngdkraft
 •  veta vad som menas med en kraft och i vilken enhet man mäter den i
 •  veta vad som menas med en motkraft
 •  känna till begreppen tyngdpunkt och stödyta
 •  veta vad friktion är 
 •  kunna ge exempel på när friktion påverkar en kropps rörelse 
 •  känna till begreppet tröghet 
 •  känna till hävstångsprincipen och kunna beräkna vridmoment
 •  kunna beräkna resultanten av två krafter

 

Kopplingar till läroplanenKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk

Matriser

Fy Tk
Fysik År 7-9 LGR 11

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i undersökningar använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. För enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Kan dessutom göra enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i undersökningar använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Kan dessutom göra utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i undersökningar använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Kan dessutom göra välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning. Kan dessutom föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Kan dessutom föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband. Använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Kan dessutom föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy Tk
Teknik

Förmåga att genomföra tekniska konstruktioner samt ge förslag till olika förslag till lösningar samt dokumentera arbetsprocessen

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Kan göra utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Kan göra välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: