Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibeläventyret Nya Testamentet

Skapad 2017-04-25 13:52 i Apalbyskolan Västerås Stad
Bibeläventyret är ett pedagogiskt koncept som bidrar till att uppfylla Läroplanens mål och krav på undervisning om Bibelns berättelser. Bibeläventyret ger kunskap, förståelse och helhetssyn. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor Lgr11 s.186
Grundskola 5 Religionskunskap

Bibelävenyret hör främst hemma i religionskunskap men berör även historia, geografi och svenska.
Bibeläventyret stimulerar till samtal om religiösa högtider och traditioner samt likhet och skillnader mellan religioner. Det öppnar upp för reflektioner i frågor om etik och moral, värderingar och livsfrågor och Bibelns betydelse för konst och kultur.

Vi jobbar med förmågorna
analys, kommunikativ, metakognitiv, hantera information och begreppslig förmåga.

Skolans värdegrund
Skollagen slår fast att skolans utbildning syftar till att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på...
Lgr 11 s.8

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet religion ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- föreslå lösningar
- samtala, diskutera, argumentera och föra resonemang
- reflektera, jämföra, se samband, likheter och skillnader
- skilja på fakta och värderingar

Centralt innehåll

Du kommer att få förståelse och kunskap om
Bibelns berättelser genom:
- samtal
- rörelser
- drama
- nyckelord
- bilder
- trolleri
- rap
- rim
- lekar

Kunskapskrav

Du kommer att visa att du förstår: 
- hur Bibeln skapades ((relig)
- hur Bibeln blev som den är i dag ((relig)
- hur de första berättelserna om hur religionerna judendom, kristendom och islam skapades (relig)
- hur människor levde under denna tid (hi)

genom kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, analysförmåga, 


 Du kommer att visa att du kan:
- begreppen - GT och NT
- religionernas heliga personer (relig)
- fakta om Nya testamentet i Bibeln (relig)
- delta muntligt i samtal genom diskussioner och frågor (sv)

genom kommunikativ förmåga, förmåga att hantera information, 

 

Du kommer att bedömas löpande under lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Världsreligioner

Du är inte där ännu.
Du har visat att du förstår/kan en del av sammanhanget
Du visar att förstår/kan det mesta av sammanhanget
Förmåga att hantera information/
Du förstår hur Bibeln skapades - för 3000 år sedan ville man berätta hur allt började
Metagognitivförmåga
Du förstår hur Bibeln blev som den är i dag - berättelser som skrevs ner
Metagognitivförmåga
Du förstår vilka personer som var med vid starten av religionerna judendom, islam och kristendom? (Abraham) Isak, Ismail och NT
Utvecklingslinjer - Levnadsvillkor för människor
Du förstår hur människor levde under denna tid - följde Gud, flyttar ofta, flera fruar, fattigt
Begreppslig förmåga
Du kan begreppen som hör till ämnet - GT och NT
Kunskapskrav
Du kan religionernas heliga personer - Gud, Abraham och Mohammed
Metakognitiv förmåga
Du kan fakta om Nya testamentet i Bibeln
Kommunikativförmåga
Du deltar muntligt i samtal genom diskussioner och frågor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: