👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning och migration

Skapad 2017-04-25 21:35 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 8 Samhällskunskap Geografi
Vi lär oss om var människor bor och vart och varför de flyttar på sig.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

 

Ämne: Geografi och samhällskunskap

 

Arbetsområde: Befolkning och migration

 

Klass: 8

 

Lärare: Pernilla Bergkvist

 

Tid:

 

 https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/uppslaget_migrationpdf_637635.html/BINARY/Uppslaget_Migration.pdf

Läroplanens mål:

 

   Eleven kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga,

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och

vardagsliv,

 

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och

känna tillit till sin egen förmåga,

 

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter

grundade på kunskaper och etiska överväganden,

  

   kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och

olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

 

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och

demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

 

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

 

 

 

 

Förankring i kursplanens syfte

 

   Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunska­

per om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang

där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

 

   Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och be­

döma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

 

   Genom undervisningen ska eleverna utveckla

kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det

får för naturen och människors levnadsvillkor.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

   Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­

ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker

till och konsekvenser av detta.

 

 

 

 

Konkretisering av mål/Arbetssätt:

   

    Eleven ska:

 

    Förstå varför människor bor där de bor och varför de byter boplats.

 

    Vilka blir de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av valen av boplats.

 

    Få en förståelse för olika mönster som påverkar människans sätt att leva.

 

    Få en förståelse för hur naturens och människans påverkan medför att människor tvingas byta boplats.

 

   

   

 

   Undervisningen bedrivs med genomgångar, filmer, presentationer, arbete i läroböcker, arbetsblad, diskussioner,       

   fältstudier och fördjupningsarbete.

 

 

 

 

 

 

Bedömning:

 

Lektionsarbetet bedöms genom att värdera  elevens aktivitet och självständighet i det enskilda arbetet samt innehållet i diskussioner med andra. Muntliga och skriftliga redovisningsformer.

 

 

 

 

Dokumentation

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras genom resultat och omdömen, skriftligt eller muntligt.

 

 

Arbetsområdet utvärderas genom reflektion eller enkät

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/uppslaget_migrationpdf_637635.html/BINARY/Uppslaget_Migration.pdf

Uppgifter

  • Befolkning och migration