Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff A "Clothes"

Skapad 2017-04-26 15:05 i Nygårdskolan Borlänge
Arbete med kapitel "Clothes" i Good Stuff A.
Grundskola 6 – 9 Engelska
Do you know what a hat, or a lid, or a brim is? Velvet? Denim? After we have worked with this chapter you will know!

I det här kapitlet kommer vi att arbeta med texter om kläder. Du kommer få lära dig ord för olika klädesplagg och även många beskrivande ord (adjektiv).

v.20-22

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Så här kommer vi att arbeta

 • Gemensamma textgenomgångar Good Stuff textbook
 • Arbetsuppgifter till texter Work book
 • Grammatik bl.a adjektiv och possessiva pronomen

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Muntlig aktivitet
 • Skriftliga och muntliga läxförhör
 • Diagnos

Lektionsplanering

 • Gemensamt lyssna på/läsa gröna och blå texter i Text book
 • Samtal om texter samt översätta
 • Arbeta med uppgifter till dessa texter i Work book (arbetshäfte)
 • Arbeta med extrauppgifter till gröna och blå texter
 • Arbeta vidare med Gula texter lite mer på egen hand
 • Arbeta med grammatikövningar

 

 • Läxor varje vecka. Läggs ut i bloggen efter hand. En veckas framförhållning.
 • Diagnos på gröna och blå texter. Ett skriftligt förhör på de texter och läxor vi haft under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska åk 4-6

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Höra/Lyssna
Förmåga att förstå talad engelska.
Du förstår det mest väsentliga i enkel engelska som talas lugnt och tydligt och handlar om vardagliga och för dig välkända områden.
Du förstår det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt och handlar om saker du känner till.
Du har inga problem att förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt och handlar om saker du känner till.
Du förstår det mesta av innehållet i mer avancerad engelska som talas lugnt och tydligt, även inom områden som är något obekanta för dig.
Förmåga att använda olika strategier för att förstå talad engelska.
Du väljer och använder någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du väljer och använder några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du väljer och använder flera metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du väljer och använder ändamålsenligt olika metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Förmåga att förstå muntliga instruktioner på engelska.
Du kan följa korta, enkla muntliga instruktioner.
Du förstår enkla muntliga budsakp och kan följa något längre, men fortfarande enkla och tydliga, muntliga instruktioner.
Du förstår mer avancerade muntliga budskap och kan även följa längre och mer avancerade muntliga instruktioner.
Du har inga problem att förstå mer avancerade muntliga budskap och följer utan problem muntliga instruktioner i flera steg.
Läsa
Förmåga att förstå olika typer av texters innehåll och budskap.
Du kan förstå huvudbudskapet i en enkel text som handlar om ett för dig välkänt område.
Du förstår merparten av innehållet i en enkel text som handlar om ett för dig välkänt område.
Du har inga problem att förstå innehållet i en åldersadekvat text som handlar om ett för dig någorlunda välkänt område.
Du förstår merparten av innehållet i en mer avancerad text, även om texten handlar om ett för dig mer okänt område.
Förmåga att använda olika strategier för att förstå olika typer av texters innehåll och budskap.
Du är medveten om att man kan använda sig av olika sorts strategier för att förstå en texts innehåll och budskap och försöker använda dig av någon av dem.
Du känner till några strategier man kan använda sig av för att lättare förstå en texts innehåll och budskap och använder dig av dem när du läser.
Du känner till flera olika strategier man kan använda för att lättare förstå en texts innehåll och budskap och använder dig av dem när du läser.
Du väljer och använder dig medvetet och ändamålsenligt av flera olika lässtrategier för att bättre förstå texters innehåll och budskap.
Förmåga att förstå skriftliga instruktioner på engelska.
Du kan följa korta, enkla och tydliga skriftliga instruktioner.
Du förstår enkla skriftliga budskap och kan följa längre, men fortfarande enkla och tydliga, skriftliga instruktioner.
Du förstår mer avancerade skriftliga budskap och kan även följa längre och mer avancerade muntliga instruktioner.
Du har inga problem att förstå mer avancerade skriftliga budskap och följer utan problem skriftliga instruktioner i flera steg.
Tala
Förmåga att uttrycka sig och kommunicera på engelska.
Du försöker prata engelska i klassrummet, men har svårt att sätta ihop längre meningar eller hålla igång en enkel dialog/konversation med en klasskamrat.
Du använder dig av engelska i klassrummet, svarar på frågor och kan föra en enkel dialog med en klasskamrat om för er välkända ämnen eller händelser.
Du använder dig huvudsakligen av engelska för att kommunicera i klassrummet. Du svarar utförligt på frågor och kan föra en enklare diskussion med en klasskamrat om för er välkända ämnen eller händelser.
Du använder dig enbart av engelska för att kommunicera i klassrummet. Du svarar utförligt på frågor, ställer frågor och tar initiativ till diskussioner på engelska.
Förmåga att använda sig av olika strategier för att göra sig förstådd på talad engelska.
När du inte hittar ord för det du vill säga, ger du antingen upp eller använder dig av svenska för att göra dig förstådd.
När du inte hittar ord för det du vill säga försöker du förklara vad du vill säga genom att använda kroppsspråk eller försöka hitta en synonym eller liknande.
När du inte hittar ord för det du vill säga använder du alla strategier du känner till för att förmedla det du vill säga - synonymer, beskrivningar, förklaringar osv.
Genom att hela tiden aktivt utöka ditt ordförråd samt använda och utveckla dina strategier, lyckas du tala och göra dig förstådd utan större problem-
Förmåga att göra muntliga presentationer på engelska.
Du kan hålla en kort och enkel muntlig presentation om ett för dig välbekant ämne eller område med hjälp av stödord. Huvudbudskapet framgår tydligt.
Du kan hålla en enkel men något mer detaljerad muntlig presentation om ett för dig välbekant ämne eller område utan hjälp av stödord där budskapet framgår tydligt.
Du kan hålla en något längre och mer detaljerad muntlig redovisning om ett för dig välbekant ämne eller område utan stödord där innehållet framgår tydligt, alternativt hålla ett kortare anförande om ett för dig nytt område. Du har god pubikkontakt och arbetar med pauseringar och intonation.
Du kan hålla en längre och mer avancerad muntlig presentation om ett angivet ämne. Du har god publikkontakt och använder dig av ett eller flera hjälpmedel för att förstärka din presentation.
Skriva
Förmåga att uttrycka sig i skrift.
Du kan skriva korta, enkla meningar om dig själv, din familj och liknande, men har svårt att skriva lite längre, sammanhängande texter. Du använder ett enkelt och vardagligt språk.
Du kan skriva korta, enkla texter om för dig välbekanta ämnen. Du använder ett relativt enkelt språk men använder det i huvudsak korrekt och gör dig förstådd.
Du kan skriva lite längre, mer detaljerade texter om ett för dig välbekant ämne, alternativt skriva kortare texter i ett angivet ämne. Du försöker medvetet använda ett mer varierat språk när du skriver. Du skriver i huvudsak korrekt och har inga problem att göra dig förstådd.
Du skriver längre, detaljerade texter även i mindre kända ämnen. Du använder ett i huvudsak korrekt, varierat och nyanserat språk och anpassar texten efter syfte och mottagare.
Förmåga att använda olika strategier för att göra sig i förstådd i skriftlig kommunikation.
När du saknar ord för det du vill uttrycka ger du antingen upp, använder den svenska motsvarigheten eller ber någon annan om hjälp.
När du saknar ord för det du vill uttrycka ber du någon om hjälp, tar hjälp av en ordlista eller liknande, eller försöker hitta en synonym.
När du saknar ord för det du vill uttrycka använder du dig av alla strategier du känner till för att förmedla det du vill säga - synonymer, omskrivningar, hjälpmedel osv.
Realia
Kännedom om engelskspråkiga länders kultur och levnadssätt samt förmåga att diskutera och göra jämförelser.
Du känner till några enkla fakta om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder och kan redogöra för dem på enkel engelska.
Du känner till flera fakta om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder och kan både redogöra för och diskutera dem på engelska.
Du har goda kunskaper om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder, kan diskutera dem och göra jämförelser med andra kulturer och levnadssätt på engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: