👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling Björnen

Skapad 2017-04-27 08:16 i Kobjers förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Arbetet med hållbar utveckling i förskolan handlar om ett kontinuerligt arbeta med frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor och göra barnen delaktiga i läroprocesser samt förbereda dem för framtiden. Hållbar utveckling är ett perspektiv som lyfter sammanhangen i vårt sätt att leva. Det synliggör hur vi påverkar varandra på vår jord och vår överlevnad. Det är ett utmärkt tillfälle att arbeta verklighetsanknutet med något som berör oss alla och där kunskaper i förskolans alla ämnen kommer till användning. Verksamheten utgår från barnens intressen, erfarenhet, nyfikenhet och utforskar tillsammans. Genom detta arbetssätt hamnar vi på en nivå där barnen kan ta till sig kunskapen. Pedagogerna har som uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas optimalt. Detta kräver ett förhållningssätt som präglas av hur omsorg och pedagogik kan förenas med en medvetenhet att olika kunskapsformer kan bilda en helhet.

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

 

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

 

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

 

4. Läroplansmål - välj mål från "läroplanen" nedan

 

 

När ni gjort klart er pedagogiska planering tilldelar ni den till er avdelning. Därefter kopplar ni till den pedagogiska planeringen varje gång ni dokumenterar utifrån planeringen, dvs när ni se effekter av era planerade insatser. (blogg/lärlogg)

 

Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp. I personalgruppen skapas ett blogginlägg som syftar till att fungera som reflektion och analys av ert arbete, detta inlägg kopplas till den pedagogiska planeringen som finns tilldelade hos barnen.
Nedan finner ni några instruktionsfilmer kring hur ni kan använda pedagogisk planering på er förskola.

 

Hur skapar och tilldelar du en pedagogisk planering?

Hur kopplar du ett blogginlägg till en pedagogisk planering?

Hur skapar du en personalgrupp? (Till administratören)

Reflektion i personalgruppen