Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställande bedömningsmatris Svenska 1

Skapad 2017-05-03 08:43 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
En matris för alla moment genomförda i kursen.

Matriser

Sve
Sammanställande bedömningsmatris Svenska 1 Kunskapskrav E

E

Nyhetsgranskning
Min lärlingsplats
Bokanalys
Observation av APL
Rätta texten
Speakers corner
CV och personligt brev
Nationellt prov
Muntlig framställning
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Muntlig framställning: disposition, åhörarkontakt
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Eleven har viss åhörarkontakt.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Muntlig framställning: språket
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Presentationstekniska hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Skriftligt
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Kan ej nås i denna uppgift.
Skriftspråkets normer
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Reflektion
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Kan ej nås i denna uppgift.
Källkritik
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat och referatteknik.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Litteratur
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Språklig variation
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.

Sve
Sammanställande bedömningsmatris Svenska 1 Kunskapskrav C

C

Nyhetsgranskning
Min lärlingsplats
Bokanalys
Observation av APL
Rätta texten
Speakers corner
CV och personligt brev
NP
Muntlig framställning
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Muntlig: disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Muntligt: Språk och åhörarkontakt
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Skriftlig framställning
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Skriftspråkets normer
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Reflektion
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Källkritik och referat
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Litteratur
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Språklig variation
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.
Kan ej nås i denna uppgift.

Sve
Sammanställande bedömningsmatris Svenska 1 Kunskapskrav A

A

Min lärlingsplats
Bokanalys
Observation av APL
Speakers corner
NP
Muntlig framställning
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Muntligt disposition, språk , åhörarkontakt
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har god åhörarkontakt.
Presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Skriftlig framställning
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Skriftspråkets normer
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Reflektion
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Källkritik och referat
I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citatoch referatteknik.
Litteratur
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Språklig variation
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: