Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi åk 7 "Livets utveckling och ekologi" vt 20

Skapad 2017-05-03 20:38 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Biologi
Vad är liv?

Innehåll

Syfte: 

Se nedan.

Innehåll. Vad?

Se centralt innehåll nedan.

Innehåll. Hur?

Under detta område kommer vi att arbeta med grunderna i ekologi. Vi börjar med att lära oss om vad som är liv och tittar då på hur celler är uppbyggda och fungerar och hur växter och djur utvecklats. Vi pratar även om bakterier och virus. Sedan går vi vidare med ekologi och tittar på hur ett ekosystem fungera och vilka kretslopp den finns inom det.  

Bedömning:

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna vid genomgångar och diskussioner. Vid läxförhör/prov.

Utöver detta kommer ni  genomföra en större diskussionsuppgift där ni ska ta ställning och argumentera. Ni ska förbereda diskussionen genom att leta fakta i naturvetenskapliga källor och utifrån det skriva ner argument. Ni ska även lämna in resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kunskapskraven ser ni i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Livets utveckling och ekologi

Ännu ej uppnått
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är... samt beskriver också tänkbara konsekvenser
….enkla..
...utvecklade..
...välutvecklade..
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen i diskussioner på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
… fungerande sätt.
… väl fungerande sätt
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar. Texterna och framställningarna är ….
…enkla och med viss anpassning till syfte och målgrupp
…utvecklade och med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
…välutvecklade och med god anpassning till syfte och målgrupp
Eleven har ... kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven visar detta genom att….
….grundläggande ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
…goda förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
….mycket goda förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer.
enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Dessutom för eleven resonemang kring hur människan påverkar naturen. Resonemangen är...
…enkla och till viss del underbyggda och eleven visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
…utvecklade och relativt väl underbyggda och eleven visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
…välutvecklade och väl underbyggda och eleven visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: