Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar

Skapad 2017-05-04 10:40 i Båtsmansskolan Härryda
Arbetsbeskrivning för arbete i organisk kemi.
Grundskola 9 Kemi
Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och vår mat innehåller också kolatomer. Alla levande organismer består också av en stor mängd kol. Vi kommer att lära oss om grundämnet kol, men också om olika kolföreningar, som olika kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar. Vi kommer att undersöka dess egenskaper och vad man kan använda dem till. Vi kommer också att diskutera användningen av fossila bränslen och vad det gör mot vår miljö.

Innehåll

Innehåll

 • Rent kol: grafit, diamant, fullerener, grafen och nanorör. Aktivt kol och kolets kretslopp. 
 • Kolväten: Alkaner, alkener och alkyner, vad dessa har för strukturformel och kemisk formel.  Mer om , alkaner enkelbindning, dubbelbindning och trippelbindning . Mättat och omättat kolväte. Förbränning av kolväte. Några viktiga kolväten och deras betydelse för människans levnadsvillkor.  
 • Fossila bränslen: Fossilt bränsle och biobränsle. Fraktionerad destillation. Förbränning av fossila bränslen. Några viktiga ämnen och deras betydelse för människans levnadsvillkor. 
 • Alkoholer: OH-grupp, egenskaper och användningsområden.
 • Organiska syror och estrar: COOH-grupp, egenskaper och användningsområde.
 • Polymerer: egenskaper och användningsområde.

Mål

Du ska kunna:

 • redogöra för kolets olika former, deras egenskaper och vad de används till
 • redogöra för kolets kretslopp. 
 • förklara varför det finns så många kolföreningar
 • redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten
 • redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till.
 • redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats
 • skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • vilka produkter man kan framställa ur olja och hur en fraktionerad destillation går till.
 • förklara varför förbränning av fossila bränslen  bör minska
 • redogöra för några alkoholers egenskaper och användningsområden
 • känna igen en alkoholmolekyl
 • ge några exempel på organiska syror
 • beskriva vad som kännetecknar en organisk syra
 • beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden av estrar
 • beskriva vad en polymer är, egenskaper och användningsområden

Se arbetsbeskrivning, på Google Classroom NO, för mer detaljerad information. 

Arbetssätt

 • Laborationer/undersökningar
 • föreläsningar och genomgångar
 • film
 • eget arbete med instuderingsfrågor och text
 • diskussioner i helklass och i grupp

Bok: Kemi Direkt, Kap 3, sid 80-115

Prov: V.22

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kolkemi

Grupparbete

 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
F
E
C
A
Kemiska processer och samband i naturen
Du har nått delar av kunskapskravet för E. Se kommentar.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Du har nått delar av kunskapskravet för E. Se kommentar.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljö och hållbar utveckling
Du har nått delar av kunskapskravet för E. Se kommentar.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Upptäckter och deras betydelse
Du har nått delar av kunskapskravet för E. Se kommentar.
Du kan ge exempel och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människan lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Söka information
Du har nått delar av kunskapskravet för E. Se kommentar.
Du använder olika källor och för ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang kring källornas trovärdighet.
Du använder olika källor och för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information och anpassa framställningen
Du har nått delar av kunskapskravet för E. Se kommentar.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Diskussion

F
E
C
A
Påverkan på miljö och hållbar utveckling
Du har nått delar av kunskapskravet för E. Se kommentar.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energiresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energiresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energiresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och nackdelar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Samtala och diskutera
Du har nått delar av kunskapskravet för E. Se kommentar.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter och argument
Du har nått delar av kunskapskravet för E. Se kommentar.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och breddar eller fördjupar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: