Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik åk 1

Skapad 2017-05-05 09:05 i Jutarumsskolan Halmstad
Övergripande i årskurs 1, både 1A och 1B. Matris utifrån centralt innehåll och kunskapskrav. Samt förmågamatris. Hämtat från Prima matematiks lärarhandlening
Grundskola 1 Matematik
Målet och det matematiska innehållet i Prima utgår från Lgr11.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Arbetssätt

 • Mattelabbet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Prima matematik åk 1 - Förmågamatris

Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samaband mellan begrepp

Nej
På gång
Ja
förstår olika matematiska begrepp
använder sig av olika matematiska begrepp
kan beskriva egenskaper hos matematiska begrepp och ge exempel på enkla samband mellan dem

Förmåga att forumela och lösa matematiska problem samt värdera valda startegier och metoder

Nej
På gång
Ja
kan översätta konkreta händelser till matematikens symbolspråk
kan välja en lösningsmetod och lösa matematiska problem
kan avgöra vilken lösningsmetod som är mest lämplig i en given vardaglig problemlösningssituation
funderar över svaret rimlighet
kan avgöra ett svars rimlighet
kan själv formulera matematiska problem

Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Nej
På gång
Ja
kan avgöra vilket räknesätt som ska användas
kan lösa en uppgift på ett sätt
kan lösa samma typ av uppgift på flera sätt
kan välja den mest effektiva matematiska beräkningsmetoden

Förmåga att föra och följa matematiska resonemang

Nej
På gång
Ja
kan följa ett matematiskt resonemang som läraren förklarar
kan själva föra ett matematiska resonemang
kan argumentera logiskt för sin lösning
kan följa kamraternas matematiska resonemang
kan reflektera över sin egen lösning och se styrkor och svagheter
kan reflektera över någon annans lösning och se styrkor och svagheter

Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Nej
På gång
Ja
kan med konkret material visa och förklara matematiska händelser
kan med bilder visa och förklara matematiska händelser
kan med matematiska symboler visa och förklara matematiska händelser
förstår enkla matematiska ord
försöker använda matematiska ord och använder dem mestadels i rätt sammanhang
behärskar matematiska ord och använder dem i rätt sammanhang
kan i samtal använda sig av ett matematiska språk
kan i skrift använda sig av ett matematiskt språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: