Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution Genetik Ekosystem

Skapad 2017-05-05 11:06 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Uppgift som sammanfattar sambanden mellan evolution, genetik och ekologi/ekosystem.
Grundskola 7 – 9
Syftet med denna uppgift är att tydliggöra flera olika samband inom biologi: Evolution, genetik och ekologi/ekosystem.

Innehåll

Evolution - Laboration med origamifågeln

Evolutionsteknik eller selektion i den koptiska Origamifågeln (Avis papyrus)

Efter Karin Westerlings förslag på http://evolution.berkeley.edu

Syfte

 • Träna på att läsa och följa instruktioner
 • Lära om evolutionens mekanismer och koppla samman dem med ekologi, biologisk mångfald, invasiva arter, population,

Uppgifter i grupp

 1. Genomför laborationen enligt instruktionerna. Arbeta i grupper om 2-3 elever. Reflektera kring vad det är ni gör, medan ni utför laborationen.
 2. Svara på frågorna i häftet:
  1. Skapade din urvalsprocess fåglar som flög bättre än andra?
  2. Beskriv 2 aspekter, på den här laborationen, som beskriver evolutionen av biologiska organismer.
 3. Diskutera följande begrepp i grupp och hjälp varandra att förstå dem.
  1. Evolution
  2. Darwin
  3. Mutation
  4. Naturligt urval
  5. Survival of the fittest
  6. Ekosystem
  7. Population
  8. Art
  9. Näringskedja/näringsväv
  10. Biologisk mångfald
  11. Invasiva arter
 4. Skriv en ordlista som förklarar alla begrepp från a-k. Förklaringarna ska vara skrivna med era ”egna” ord och formuleringar och inte klippas och klistras in från Wikipedia! Ni måste komma överens om förklaringar som alla i gruppen förstår. När ni är färdiga ska alla i gruppen ha en ordlista; detta får ni lösa hur ni vill.
 5. Hjälp varandra att beskriva evolutionsprocessen med hjälp av att använda dessa begrepp. Diskutera och förklara!
 6. Använd samma begrepp för att diskutera teknikens roll i människans evolution, i den biologiska mångfalden och i ekosystem.

Enskilda uppgifter

 1. Beskriv evolutionsprocessen och använd begreppen som finns i din ordlista. Använd begreppen inuti texten, dvs du ska inte bara göra en ordlista igen och förklara begreppen utan du ska använda begreppen för att förklara evolutionsprocessen. Skriv din egen berättelse!
 2. Diskutera teknikens roll
  1. för människans evolution
  2. För den biologiska mångfalden

Använd dig av flera olika perspektiv och förklara sambanden mellan några av dessa perspektiv!

BEDÖMNING

Förmåga

E

C

A

 

 

1

Diskussioner

Resonemang

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

 

 

3B

Slutsatser från resultat i undersökningar

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställ­ningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

 

 

 

4

Evolutionen

 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss använd­ning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sam­manhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

 

 

6

Ekosystem och ekologiska samband

 

 

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

 

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och för­klarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.

. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och popula­tioner och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.

 

 

7

Hållbar utveckling

 

 

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

 

 

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl under­byggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspek­tiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling

 

Historisk utveckling

 

8

 

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och visa på samband mel­lan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

 

 

Matriser

Evolution Genetik Ekosystem

Evolution Genetik Ekosystem med utgångspunkt från laboration om evolutionens mekanismer.

E
C
A
1 Diskussioner Resonemang
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
3B Slutsatser från resultat i undersökningar
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
4 Evolutionen
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
6 Ekosystem och ekologiska samband
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och för¬klarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. .
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
7 Hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: