Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-05-08 15:02 i Bruksskolan Munkedal
Grundskola 5 Fysik Svenska
Vt 2017 Under 8 veckor kommer vi att arbeta med ämnesområdet rymden i ämnena fysik och svenska

Innehåll

SYFTE

Fysik

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

 

Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

 

FÖRMÅGOR

Fysik

Genom undervisningen i ämnet fysik eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

 

CENTRALT INNEHÅLL

Fysik

Kopplingar till läroplan:

 • Fy 4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy 4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy 4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Svenska

Kopplingar till läroplan:

 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv 4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv 4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Sv 4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

 

ARBETSSÄTT

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:

 • Gemensam uppstart med film och presentation av arbetsområdet
 • Gemensamt arbete med häftet "Året runt i rymden" och tillhörande frågor
 • Gemensam diskussion om några historiska vetenskapliga uppfinningar
 • I studiegrupp välja ett område att fördjupa sig i ytterligare
 • I studiegrupp skriva en faktatext om sitt område och förbereda en muntlig redovisning med hjälp av Power Point
 • Gemensam utställning i gympasalen där klass 2 är inbjuden

 

Dessa kunskapskrav bedöms du emot i:

FYSIK nivå E

 • Fy 4-6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy 4-6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy 4-6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy 4-6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy 4-6
  Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
 • Fy 4-6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

FYSIK nivå C

 • Fy 4-6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy 4-6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
 • Fy 4-6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Fy 4-6
  Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy 4-6
  Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
 • Fy 4-6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

FYSIK nivå A

 • Fy 4-6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy 4-6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Fy 4-6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Fy 4-6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy 4-6
  Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
 • Fy 4-6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Svenska nivå E

 • Sv 4-6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv 4-6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv 4-6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv 4-6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv 4-6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

 

Svenska nivå C

 • Sv 4-6
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
 • Sv 4-6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv 4-6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
 • Sv 4-6
  Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
 • Sv 4-6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap

 

 

Svenska nivå A

 • Sv 4-6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv 4-6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv 4-6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv 4-6
  Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv 4-6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Dokumentation; se kunskaper och bedömningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: