Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Om konsten att tala och övertyga

Skapad 2017-05-08 21:34 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
"Yes, we can" sa en känd talare en gång. Nu kära elever arbetar vi med konsten att tala (och lyssna). Vi lär om retorikens grunder, vi ser klipp om hur vi bygger och 'klär' tal/ presentationer och vi diskuterar vad som krävs av lyssnarna dvs. kompisarna i klassen. Vi skriver manus och vi övar innan det är dags att hålla det egna talet v. 20-21.

Innehåll

Under några veckor arbetar vi med konsten att tala, vi förbereder, övar och slutligen presenterar ett tal/presentation kring ett valfritt ämne (ca 2-5 minuter).

Lgr 11, ur svenskämnets syfte

Eleverna ska:

 • ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.
 • utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • ges förutsättningar för att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Vad du förväntas göra

* du skriver/planerar, övar på och framför ett tal där du berör dina lyssnare med hjälp av underbyggda argument, träffsäkra formuleringar och retoriska stilfigurer

* du anpassar innehållet, språket och upplägget i talet efter målgruppen (dina lyssnare) och talsituationen.

* du lyssnar på och ger respons på dina kamraters framträdanden samt använder dig av den respons du själv får.

 

Underlag för bedömning

* Ditt talmanus

* Ditt tal/presentation.

 

Värt att veta: Inom antikens retorik fanns tre sätt att övertyga: ethos, pathos och logos. Oftast använde sig talaren av alla tre vägarna i sina tal.

Ethos         Talaren ska skapa förtroende hos lyssnaren. Talaren ska visa att han/hon är kompetent, har erfarenhet och är pålitlig genom att använda väl underbyggda argument.                    Ethos handlar också om att skapa ”vi-känsla”, visa intresse och engagemang för publiken

Logos         Talaren försöker undervisa och hänvisa till lyssnarens förnuftet och intellekt. Talaren jämför, drar slutsatser och hänvisar till fakta.

Pathos       Talaren försöker väcka en stark känsla hos lyssnaren. Talaren kan t ex använda målande beskrivningar och berättelser som väcker medkänsla och empati..

Alla dessa tre använder vi oss av i olika kombinationer, eller kommer i kontakt med, nästan dagligen.

 

Steg för steg bygger du ditt tal

Steg 1 – Inventera ämnet

*Välj ämne!

*Bestäm innehåll.

Steg 2 – Disponera

*Ordna innehållet i en disposition (vilken ordning du ska berätta i).

*Tydlig struktur underlättar manusskrivandet: Inledning, huvuddel, avslutning.

 

Inledning – ska vara stark och fånga din lyssnare

* Ställ en fråga till dina lyssnare

* Visa en bild

*Börja med ett påstående eller exempel ur verkligheten

* Historisk tillbakablick

 

Huvuddel

*en röd tråd (det ena leder till det andra, leder till det tredje)

*dela in talet i delar, gärna ungefär lika stora.

*ny del = nytt stycke i manuset.

 

Avslutning – förmedlar budskapet och får lyssnarna att minnas ditt tal.

*knyter ihop säcken

*signal till dina lyssnare med en formulering som t ex, avslutningsvis, sammanfattningsvis

*återknyta till inledningen

*sammanfatta talet i din sista mening.

 

Förslag på disposition t ex vid ett tal om mobbning:

Inledning: Kränkande ord

Innehåll: Vad är mobbning? Ge exempel på olika typer, diskutera hur man kan bekämpa det.

Avslutning: Återknyt till början genom att säga att kränkande tilltal är något som inte får förekomma.

 

Steg 3 – Skriv ditt tal

*Skriv ett manus             *Stödord (stor text eller minneskort                           *Presentationstekniska hjälpmedel?

 

Steg 4 - Öva

*Öva, öva, öva!                *Spela in eller inför en familjemedlem eller kompis

 

Steg 5 – Genomförandet

*Tänk positivt!                   *Stå vänd mot lyssnarna.                   *Nervös? Bra!                       *Om Lyssnarens ansvar

 

Retoriska figurer - för att få extra kraft i din presentation/argumentation kan du, både när du talar och skriver, ta hjälp av olika retoriska figurer.

Metaforer- en bild man använder för att beskriva någonting

Liknelser- man liknar en sak vid något annat

Ironi- det skrivna/talade budskapet går emot det avsedda

Antites- motsatser ställs mot varandra

Retoriska frågor- En fråga man inte förväntar sig svar på

Överdrifter- att göra något värre/roligare/sorgligare osv än det egentligen är

Upprepningar- Att ett ord eller mening återkommer

Alliterationer – flera ord börjar på samma bokstav

Allusioner – anspelningar på något som publiken känner till, en händelse, saga, film...

Utrop Stoppa bluffandet! Leve hundraåringen!

                        Andra knep:

Vi–känsla – försöka att bli vi /oss med publiken.

Direkta tilltal – lyft fram och tilltala publiken med du/ni...din/er…

Gestaltningar – måla upp små nära situationer som lyssnarna/publiken kan känna igen sig i.

Ethos -  talaren ska skapa förtroende hos lyssnaren.

Pathos - talaren försöker väcka en stark känsla hos lyssnaren.

 

Checklista:

*stödord

*inledning

*avslutning

*innehållet, röd tråd, beskrivande

*förklara svåra ord

*ögonkontakt

*språk

*kroppsspråk 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav svenska år 7-9 Tala

E
C
A
Tala/Samtala
1
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
2
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
3
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
4
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Söka och värdera information
1
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: