Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla Kriget - Faktauppsats

Skapad 2017-05-09 14:04 i Vasaskolan Hedemora
Arbetsområde om Kalla Kriget.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Historia Svenska Svenska som andraspråk
Vad var Kalla Kriget? Vad hände? Hur påverkade det världens länder och befolkning då och hur påverkar det oss idag? Varför skapades filmer med spiontema? Det och mycket mer kommer vi arbeta med under detta arbetsområde.

Innehåll

Vad?

Under den sista perioden av vårterminen så jobbar vi med Kalla Kriget. Det är den långa period som följer då Andra Världskriget avslutats 1945. Vi tittar på vad konflikten handlade om och vad som blev dess följder i ett så väl nationellt som globalt perspektiv. Vi introducerar med en genomgång för att sedan lämna över till var och en att fördjupa sig i händelseförlopp och konsekvenser med utgångspunkt i medföljande litteraturlista.

Du redovisar dina kunskaper i en faktauppsats. Den skrivs enligt modell för sådan (den har eleverna fått ut) och lämnas in till lärarna senast torsdagen den 8/6.

 

Varför?

Kalla Kriget är en del av vår historia. Det drabbade stora delar av världen och Kalla Kriget har lämnat efterdyningar som fortfarande kan ses. För att vi ska kunna ta kloka beslut för framtiden, är det viktigt att vi lär oss av vår historia och av tidigare gjorda erfarenheter.

 

Hur?

Vi startar upp tisdagen den 9/5 med en gemensam genomgång av Kalla Kriget, om vad som hände och vilka som var inblandade. Därefter presenterar vi arbetsmodellen där du kommer att få tillgång till en rad olika källor för att söka fakta kring perioden 1945-1989 (91). Utifrån dessa källor tar du fram material som hanteras med ett källkritiskt förhållningssätt. Det insamlade materialet ska besvara en rad givna frågeställningar, dessutom ska det besvara frågor som du själv ställer utifrån intresse. 

Du sammanställer sedan materialet i en faktauppsats som skapas utifrån den utdelade redovisningsmodellen. Tänk på att du ska skriva en flytande text. Var noggrann med att visa dina källor enligt modellens beskrivning eller annan vedertagen modell. Förklara hur du kontrollerat källornas trovärdighet. Använd begreppen som du hittar i boken Historia 7-9 sid. 244-245 (Capensis).

Din faktauppsats ska omfatta minst 4 sidor textmassa. Om du vill använda dig av bilder eller tabeller så går det bra och då lägger du till den yta som bilderna omfattar för minimum omfattning. OBS! Undersök om du får använd dig av bilden enligt upphovsrättslagen.  

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma ditt arbete utifrån ämneskriterierna för historia, svenska och svenska som andra språk.

Hi: I bedömningen så tittar vi på innehållet utifrån de givna frågeställningarna, men också utifrån de frågor som du utformat. Vi bedömer din förmåga att utifrån litteraturen skapa en bild av vad som hände under Kalla Kriget och vilka som var inblandade samt konsekvenser av konflikten i dåtid och i nutid ur ett ekonomiskt-, politiskt- och socialt perspektiv, se matris. Vi tittar på hur du redogjort för metod och källor samt hur du arbetat med att kontrollera källornas trovärdighet och relevans för uppgiften.

Sv/SvA: Vi bedömer din uppsats utifrån funktion och språklig korrekthet. Vi tittar på hur du följt instruktionerna för uppgiften samt hur väl du arbetat med att följa modellen för uppsatsen. Vidare bedömer vi textens språkliga variation, flöde och sammanhang. I inledning-, diskussion- och sammanfattningsdel tittar vi på din förmåga att framföra resultat och åsikter baserade på fakta och hur du lyckas knyta ihop dina åsikter med dessa fakta.

Uppgifter

 • Mall för faktauppsats

 • Litteraturlista

 • Filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi Sv Sh SvA
svenska/so Faktauppsats

Bedömningsgrund

Använda källor
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Val av källor
Använder endast en källa och den består av enkla texter.
Använder de källor som läraren presenterat samt ytterligare någon eller några källor.
Kan söka fram egna källor med relevant information.
Kan söka fram egna källor av olika slag för att ta fram trovärdig och relevant information.
Tolka och förstå källor
Behöver hjälp med att använda källorna på rätt sätt.
Sammanställer information från källor och visar förståelse för innehållet. Använder tabeller, kartor och bilder.
Sammanställer och kombinerar information från flera källor. Använder tabeller, kartor och bilder med försök till tolkning.
Sammanställer, kombinerar och tolkar information från flera källor. Använder tabeller, kartor och bilder på ett tolkande sätt.
Redovisa källor
Källförteckning saknas.
Källorna är ofullständigt redovisade.
Källorna är redovisade
Källorna är korrekt redovisade.
Värdera källor
Försök till värdering finns.
Resonemang förs om källornas trovärdighet.
Källornas trovärdighet är utförligt värderad.

Helhetsförståelse
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Urval av fakta
Väljer ut fakta som inte passar i sammanhanget. Behöver hjälp med urval av fakta.
Väljer självständigt ut fakta men har svårt att avgöra vad som är väsentligt.
Faktaurvalet är anpassat till ämnesområdet. Väsentlig information redovisas.
Faktaurvalet är genom-tänkt, tydligt anpassat till uppgiften och belyser ämnesområdet ur flera perspektiv.
Förmåga att sammanfatta och förklara
Fakta redovisas utan sammanfattning och förklaringar.
Försök till sammanfattning och förklaringar finns.
Fakta sammanfattas till en helhet och förklaringar finns.
Fakta används för att underbygga egna teorier. Texten avspeglar till alla delar elevens egen förståelse.
Förmåga att jämföra
Jämförelser saknas.
Jämförelser förekommer.
Relevanta jämförelser finns.
Relevanta jämförelser ingår naturligt i texten.
Förmåga att argumentera och dra slutsatser
Argument och slutsatser saknas.
Försök till egna argument och slutsatser finns.
Försök till egna argument och slutsatser finns.
Argumenten är väl underbyggda och leder till egna slutsatser med stöd av faktaurvalet.

Presentation av arbetet (arbetets utformning)
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Disposition
Endast avhandling finns.
Inledning, avhandling och avslutning finns.
Tydlig inledning, avhandling och avslutning finns.
De olika delarna länkas naturligt till varandra.
Texten i sin helhet
Texten är till stor del kopierad. Röd tråd saknas. Styckeindelningen är bristfällig. Texten innehåller språkliga brister som påverkar innehållet.
Omformuleringar och avskrifter förekommer. Början och slutet passar till ämnet Styckeindelning/ underrubriker finns. Språkliga brister finns men texten är till stor del bearbetad.
Texten är bearbetad så att innehållet tydligt framgår. Tydlig ansats till röd tråd finns. Styckeindelningen är genomtänkt. Texten har få språkliga brister.
Texten är bearbetad så att innehållet tydligt framgår. Tydlig röd tråd finns genom hela arbetet. Styckeindelningen är korrekt och väl genomtänkt. Texten har få språkliga brister.

Ansvar och planering
Inte riktigt nått målet
Grundläggande kunskaper
Relativt väl utvecklade kunskaper
Mycket väl utvecklade kunskaper
Förmåga att planera och ta ansvar för arbetet
Egen drivkraft och förmåga att arbeta självständigt saknas.
Tillräcklig drivkraft för att färdigställa arbetet finns. Kan behöva hjälp med vissa moment.
Har egen drivkraft. Planerar och arbetar självständigt.
Har stark egen drivkraft och kreativitet. Planerar och arbetar självständigt inom given tidsram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: