👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B

Skapad 2017-05-09 15:46 i Lillegårdsskolan F-5 Partille
Grundskola F Matematik
Favorit matematik är ett läromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet är anpassat efter Lgr 11. Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit! Innehåll

Innehåll

Mål:

(Kunskapskrav lgr 11)

 

Undervisningen ska innehålla:

(Centralt innehåll)

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:

(Konkret material, metoder, etc)

 Naturliga tal 0 - 100 000

Tal i bråkform

Bråk som del av helhet

Lika stora bråk olika skrivsätt

Tal i blandad form

Tal i decimalform (tiondelar och hundradelar)

Tiondelar och hundradelar

Jämföra tal (>, <, =)

Begreppen ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental, hundratusental, tiondelar och hundradelar

Jämförelse av tiondelar och hundradelar i bråk och decimaltal med hjälp av bild, text, symbol och tallinje

Samband mellan tal i bråkform och decimaltal

Olika måttenheters konstruktion enligt positionssystemet (prefix; deci, centi, milli, kilo, hekto och deka)

Tal i bråkform; blanda saft, dela upp pengar, dela upp pizzor och baka

Tal i decimalform; handla med euro och cent, förändring av temperatur (feber) och mäta vätskor (liter, dl)

samband mellan tal i bråkform och decimalform

Addera och subtrahera bråk

Addera och subtrahera decimaltal

Addera och subtrahera decimaltal med uppställning

Avrunda

Skriftlig räknemetod, multiplikation

Skriftlig räknemetod division

Använda miniräknare

Uppskattning och rimlighetsbedömning vid beräkningar

Rimlighet vid mätningar

Talmönster med olika talföljd och hur de kan beskrivas

Beskriva och jämföra egenskaper hos, samt namnge; 

parallella linjer, linjer som skär varandra, vinkelräta linjer, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, fyrhörning, parallellogram, rektangel, kvadrat

använda geobräde och göra olika objekt

rita objekt med linjal

Rita symmetrilinjer 

Symmetri på geobräde, spegling mot linje och punkt

Konstruera symmetri

Läsa av och tolka tabeller och diagram, stapel- och linjediagram

x-axel och y-axel

Origo

Ange punkters koordinater

koordinatsystem på geobräde

Problemlösning i vardagssituationer

Förstå vad som efterfrågas

Logik och dra slutsatser

Rita som problemlösningsmetod

Välja räknesätt och skriva matematiska uttryck utifrån text och/eller bild

Din förmåga bedöms:

 

Din förmåga att;

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser