Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt åk 9

Skapad 2017-05-09 21:25 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Inom detta arbetsområde skall eleverna öva sig på att söka information och använda sig av olika slags källor, samt skriva en informerande text kring varsin författare. Eleverna ska också läsa en bok av sin författare. Avslutningsvis skall eleverna presentera sin författare och bok muntligt.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Ni skall inom detta arbetsområde söka fakta om en fattare genom att använda er av olika källor. Ni ska även läsa ett verk av er författare. Därefter ska ni planera och genomföra en muntlig presentation av er författare och bok.

Innehåll

Syftet

Syftet med arbetsområdet är att ni skall utveckla er förmåga att, söka information samt kunna planera och genomföra en muntlig presentation. Samt öka er kunskap om olika författare.

Centralt innehåll

Uppgift

I klassen kommer vi att gå igenom hur man skriver en bokrecension och vad som är typiskt för den genren. Ni ska analysera er bok utifrån genre, berättarperspektiv, miljö, tid och om det finns någon koppling mellan er författare och dennes verk.

Vi kommer även att gå igenom vad man ska tänka på inför en muntlig presentation.

Under arbetet med ert författarporträtt ska ni söka information om er författare och då ska ni använda er av era kunskaper om källor samt ha funderat kring vad källkritik är. 

Arbetsområdet avslutas med att ni förbereder en muntlig presentation kring er författare tisdag den 23/5.
 

Att ha med kring sin författare:

 • Födelseår och dödsår (om författaren inte lever längre)
 • Uppväxt
 • Vad gjorde han/hon innan han/hon blev författare?
 • Hur blev han/hon författare?
 • Vilka är författarens viktigaste verk, beskriv innehållet i minst en av dem.
 • Vilken slags böcker skriver författare, finns det något speciellt tema i böckerna?

Lägg gärna till annan information som du tycker är viktig.

 

Den muntliga presentationen ska ta cirka 3 minuter. 

 

Lycka till!

Sara

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK - Bedömningsmatris

FORMULERA SIG OCH KOMMUNICERA I TAL
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal.
 • SvA
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Uttrycker dig på ett enkelt sätt så andra förstår genom att tex berätta och beskriva om erfarenheter och händelser. Använder bilder för att förstärka ditt budskap. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och förtydliga. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Uttrycker dig klart och tydligt med ett varierat språk. Använder ord och begrepp kopplade till ämnet, samt använder dem även i andra situationer. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara/ argumentera Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
KOMMUNICERA I SAMTAL
Tolka och förstå samtal. Föra en dialog.
 • SvA
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta områden/situationer. Ställer och besvarar enkla frågor.
Deltar i samtal i både välbekanta och nya situationer. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Tar en aktiv roll i samtalet genom att ställa och besvara frågor, samt ställa följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare
LÄSA OCH ANALYSERA
Tolka och förstå text*. Analysera innehåll i texter*. Förstå och reflektera över sammanhang i text*. Jämföra olika sorters texter*. (* Text = läst, hört, sett)
 • SvA
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Läser och förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text*. Känner till att det finns olika lässtilar och försöker anpassa läsningen efter textens art/genre.
Läser texter* av olika slag och förstår huvudinnehållet och enkla detaljer. Anpassar läsningen för olika typer av texter och läser med olika strategier, t.ex. finner fakta i en faktatext eller budskapet i en tidningsartikel.
Läser och förstår olika slags texter/olika genrer. Anpassar sättet att läsa efter syftet med läsningen och textens art/genre.
Se kopplingar mellan texters budskap och egna erfarenheter.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Reflekterar kring det upplevda* och framför egna åsikter. Gör enkla kopplingar till egna erfarenheter
Reflekterar kring det upplevda* och visar på egna tankar och åsikter kring ämnet. Kopplar det upplevda* till egna erfarenheter.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Reflekterar kring det upplevda*, argumenterar för den egna åsikten utifrån faktakunskaper och egna erfarenheter.
Samtala kring text*
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Återger och kommenterar innehållet i texter*. Svarar på direkta frågor kring texten. Förstår att texter kan ha ett dolt budskap ("läser mellan raderna"). Behöver hjälp med att berätta och förklara budskapet. Gör enkla jämförelser mellan olika texter.
Återger relativt självständigt och kommenterar innehållet i olika texter*. Förstår "dolda budskap" i olika texter. Behöver viss hjälp med att berätta och förklara budskapet. Gör jämförelser, ser enkla skillnader och likheter mellan olika texter och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Återger och kommenterar innehållet i olika texter*. Tolkar och värderar på egen hand budskap och syfte genom att " läsa mellan raderna" och kan därmed få fram det "dolda budskapet". Gör jämförelser, ser likheter och skillnader i olika texter samt drar egna slutsatser.
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
 • SvA
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Uttrycker dig med ett enkelt språk genom att skriva tex enkla sammanhängande texter. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig oftast klart och tydligt genom att tex skriva texter av olika slag. Uttrycker dig om väl bekanta ämnen så andra förstår budskapet, t.ex. genom texter som förmedlar information, åsikter, erfarenheter eller händelser. Utvecklar ditt budskap genom att tex beskriva, förklara och förtydliga. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i dina texter.
Uttrycker dig tydligt med ett varierat språk tex genom att beskriva/motivera/förklara i olika slags texter. Uttrycker dig om olika ämnen så andra förstår budskapet . Tex genom texter som förmedlar information, åsikter, erfarenheter eller händelser. Det finns en "röd tråd" och struktur i dina texter.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, styckeindelning, stavning, meningsbyggnad, röd tråd i tal och skrift
 • SvA
 • SvA
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Det finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. Bearbetar texten/informationen med stöd och hjälp av tydliga instruktioner. Känner till olika strategier för att förbättra och utveckla språket.
Det finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Bearbetar texten/informationen utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi.
Det finns enstaka språkliga fel men mottagaren förstår av sammanhanget. Bearbetar texten/informationen självständigt utifrån instruktioner/respons. Känner till olika strategier och försöker använda dem.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Anpassar språket efter mottagare, syfte och sammanhang utifrån tydliga instruktioner.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla budskapet.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla budskapet.
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
Hur man löser språkliga problem för att förstå och göra sig förstådd.
 • SvA
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Känner till olika strategier, tillvägagångssätt, för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Väljer och använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Väljer och använder olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar strategierna utifrån situationen och behovet.
SÖKA INFORMATION
Söka och använda källor*/information. Tolka, kritiskt granska samt värdera olika källor* och budskap Källor*= läst, hört, sett, upplevt
 • SvA
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Söker, använder och återger enkel information från någon av de källor som tex läraren tagit fram. Behöver hjälp med att välja en lämplig källa (t ex text, bok, tidning, intervju, internet, tv, radio). Använder källan/informationen utan att du fundera över om den är lämplig för uppgiften.
Söker och använder främst de källor tex läraren tagit fram. Söker information på egen hand och återberättar den. Funderar över om den valda källan/informationen är lämplig för uppgiften.
Söker och väljer källor/information på egen hand och återberättar informationen på ett tydligt sätt. Förklara varför du valt just dessa källor/denna information. Upptäcker på egen hand om källan/informationen är lämplig att använda för uppgiften. Jämföra olika källor/information med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: