Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Follow your dreams - Billy Elliot

Skapad 2017-05-11 12:13 i Björndammens skola Partille
Diskussion baserad på filmen Billy Elliot
Grundskola 7 – 9 Engelska
Just dance! In this movie you'll meet Billy Elliot who finds himself through dancing. Following your dreams is not always easy - but it is always worth trying!

Innehåll

You will watch a film called "Billy Elliot". Before watching it you will get questions so that you can prepare for a discussion. There will also be a written assignment connected to the film and about following your dreams. 

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att eleverna ska få ta del av en kulturform där de som har producerat materielat har en engelskspråkig bakgrund och materialet visar även kulturella fenomen i ett engelskspråkigt land. Utifrån frågor får eleven förbereda sig för en diskussion och då använda sig av det engelska språket. De kan på individuell nivå förbereda sin diskussion och då själva välja vilken nivå hen vill rikta in sig på att klara. Seanre kommer även en skriftlig uppgift att genomföras som baseras på de förberedda frågorna men också på temat att följa sina drömmar.

Mål och syfte - varför tittar vi på detta? 

Syftet med detta arbetsmaterial är att eleverna ska få arbeta med ämnet engelska och öva på sina förmågor på ett mångsidigt sätt. De ska utveckla sina engelska förmågor.

Genomförande/arbetssätt - Hur lär vi oss?

Vi tittar gemensamt på filmen och utgår ifrån samma frågor. När eleverna arbetar med frågorna får de möjlighet att först skriva ner svar och sedan diksutera med klasskamrat. Även ordkunskap förekommer liksom grammatiska övningar. 

Bedömning - vilka förmågor ska bedömas och hur?

Muntlig förmåga - att prata och interagera i gruppdiskussion. 

Skriftlig förmåga - att skriva en text.

 

Grovplanering

Vi arbetar med detta material under senare delen av VT2017

Uppgifter

 • Diskussionsfrågor Billy Elliot

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Diskussionsmatris

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
Språk

Delta i diskussion

E
C
A
Kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.
Innehåll
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Språk
Eleven använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: