Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DADDAS ÅRTIDSTRÄD

Skapad 2017-05-15 09:47 i Pysslingen Förskolor Kruset Pysslingen
Förskola
Naturen är ett aktuellt och relevant ämne då det är viktigt att barnen i tidig ålder känner delaktighet i naturen och tar ansvar för miljön. För att barn ska få förståelse för miljön är det viktigt att barn får vistas i naturen och lära känna naturen. Träd är viktiga för oss människor och för miljön bland annat genom att de binder koldioxid och producerar syre. De är även ett hem till småkryp, fåglar, larvar med mera. Syftet är att utveckla barnens nyfikenhet för naturen samt att utveckla deras kunskap om träd och naturens kretslopp på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

PLANERING

ÅRSTIDSTRÄD

 

 1. BAKGRUND

Naturen är ett aktuellt och relevant ämne då det är viktigt att barnen i tidig ålder känner delaktighet i naturen och tar ansvar för miljön. För att barn ska få förståelse för miljön är det viktigt att barn får vistas i naturen och lära känna naturen. Träd är viktiga för oss människor och för miljön bland annat genom att de binder koldioxid och producerar syre. De är även ett hem till småkryp, fåglar, larvar med mera. Syftet är att utveckla barnens nyfikenhet för naturen samt att utveckla deras kunskap om träd och naturens kretslopp på ett lustfyllt sätt.

Naturen skapar möjligheter för tillägnande av kunskap, inspiration och material. I enlighet med (Lpfö98) ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och att de ska få ökad kunskap om växter och djur. I läroplanen står det även skrivet att förskolan skall medverka till att barnen får ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

En känsla för naturen kan inte man inte förvärva sig genom enbart teoretisk kunskap, men känslan för den kan ges genom att praktiskt arbeta med den och vistas i den. Känslan för naturen kan skapa insikt om, engagemang och förståelse för naturen (Hedberg, 2004). Åkerblom, (2004) skriver att genom arbete i skolträdgården får barnen också känna sig delaktiga i utformning och skötseln samt i vad som ska läras ut, detta påverkar deras inställning till skolans närmiljö på ett positivt sätt genom att inge större förtroende för skolan. 2 Odling ger en också möjlighetför barnen att själva utforma och ansvara för en plats. (Skolverket, 2011) anger ansvarskänsla som ett av målen i läroplanerna.

“Teknik är något av människan skapat för att lösa problem eller tillfredsställa behov. Naturvetenskapen, däremot, handlar om att förklara fenomen i naturen, och den är inte människoskapad. Det är två olika kunskapsområden men med många beröringspunkter.”

 

 1. MÅL OCH SYFTE

Att genom årstidsträdet väcka ett intresse för naturvetenskap och teknik. Att barnen får upptäcka, uppleva och utforska naturvetenskap och teknik vilket gör att barnen utvecklar ett intresse och en förståelse. 

Arbetet med årstidsträdet utformas i verksamheten och tar utgångspunkt i barnens intresse och nyfikenhet men även verksamhetens utvecklingsmål och utvalda strävansmål från läroplanen.

- Att planera samt leda en pedagogisk verksamhet utifrån barnens intressen och förmågor samt utmana barnens kunskaper inom naturvetenskap tillsammans med Dadda

- Att synliggöra det vi uppmärksammat ute i naturen genom kreativitet i relation till Årstidsträdet som finns tillgängligt på Snäckornas avdelning

- Att ta utgångspunkt i naturvetenskap i form av naturvetenskapliga fenomen med fokus på vad som finns i naturen samt teoretiskt förankrade didaktiska överväganden vid planering av den pedagogiska verksamheten och utifrån detta samverka med barnen utifrån ett dialogiskt och empatiskt bemötande med barnen i tydligt fokus. 

- Naturen - Att uppleva naturen och få förståelse för naturens kretslopp. Återskapa naturvetenskapliga fenomen, få förståelse för sin egen betydelse i sin omvärld.

 

 1. BABBLARNA

I Babblarnas värld ska man leka, fantisera och ha kul. Syftet med Babblarna handlar för oss om att välja det som passar bäst för det enskilda barnet och vart barnen befinner sig i sin utveckling samt sitt lärande. Vi har kontinuerligt i tanken att ta barnets perspektiv och göra de olika övningarna samt aktiviteterna på ett sätt som känns igen men trots detta blir en utmaning. Det viktigaste för oss är att Babblarna ska vara roligt och meningsfullt för både barn och pedagoger.

 

 1. LÄROPLANEN

Vad står i läroplan om naturvetenskap och teknik?

Förskolan ska sträva efter att varje barn …

 • Utvecklar intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
 • Utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
 • Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärandet baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra”. 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom hjälp med av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta ingriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning (läroplan för förskolan Lpfö rev 2010).

 

 1. AKTIVITETER

Nedan finns aktiviteter som vi förslagsvis kan utföra under vårterminen …

 

DADDA

Dadda symboliserar naturvetenskap och älskar att vistas ute i naturen. Dadda har även skapat ett årstidsträd som finns på Snäckornas avdelning för att möjliggöra arbete och lärande utifrån naturvetenskap på ett lustfyllt sätt. Barnen har tidigare mött Dadda och känner till vad Dadda tycker om att göra och vad Dadda står för. Under utevistelser och under arbetet med årstidsträdet kommer Dadda att vara närvarande och Dadda kommer även att ge oss olika former av uppdrag.

SÅ POTATIS OCH MORÖTTER

Vid ett tillfälle kommer barnen att få möjlighet att så potatis och morötter ute på gården där vi har odlingslådor med jord. Vi har som vision att skapa skyltar tillsammans med barnen som tydliggör vad som har blivit sått i lådan och vi kommer att fullfölja grödornas process samt samtala om fotosyntesen och naturens kretslopp.  

Odling ger stor variation av sociala situationer vilket utvecklar barnens relationer till varandra och vuxna. Studier har visat att gemenskap blir det verkliga fokus när projektet drar igång, odlingen blir en social aktivitet där bland annat konflikthantering och ansvarstaganden övas (Nelson, Martin, Nicholas, et al, 2011).

DADDAS SKATTJAKT

Vid ett tillfälle vill Dadda planera en skattjakt för oss där Dadda vill att vi ska hitta olika former av material i naturen. Det kommer att finnas en skattkarta som beskriver vart vi skall gå och bilder på de olika materialen vi behöver hitta. Materialen behöver sedan placeras på rätt plats i Daddas årstidsträd.

SAMLA MATERIAL I NATUREN:  

Under en promenad har vi som syfte att uppmärksamma vårens löv på träden och olika former av vårtecken som finns befintliga i naturen. Tillsammans med barnen kommer vi att samla olika former av naturmaterial för att sedan utforska dessa och samtala om dem under en samling. Vi har sedan som vision att laminera och placera föremålen i Daddas träd utifrån föremålens verkliga placering i naturen.

FOTOSYNTESEN

Vid uppdelning i mindre grupper kommer vi att introducera fotosyntesen. Vi kommer introducera fotosyntesen i form av en saga och i form av en aktivitet som inkluderar skapande i relation till Daddas träd. Barnen kommer att vara delaktiga i att placera fotosyntesens olika delar i trädet.

SMÅKRYP, NATURMATERIAL OCH LUPPAR

Under utevistelser och promenader vill vi skapa möjligheter att tilldela barnen luppar som finns befintliga på förskolan. Lupparna kommer vi att använda för att samla småkryp och andra former av naturmaterial i för att titta närmre på dessa.

MATEMATIK I NATUREN

Under utevistelser i naturen har vi som vision att ha med oss olika laminerade bilder på material som finns tillgängligt i naturen för att låta barnen hitta materialen som finns på bilderna vilket även inkluderar möjligheter att finna ett, två eller tre av samma material utifrån matematik. Vi skapar då möjlighet för att inkludera naturvetenskap och matematik, samt möjlighet att ta med oss materialet till Daddas träd för att utforska detta vidare.

 

Årstidsträdet skapar möjligheter för många olika former av aktiviteter och kommer att vara ett levande projekt hos oss på Snäckorna!

Uppgifter

 • REFLEKTION v. 20

 • UTVÄRDERING v. 21

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: