Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B

Skapad 2017-05-15 12:53 i Noltorpsskolan Alingsås
I matematiken kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik. Vi utgår från Favorit matematik-bokens kapitel.
Grundskola 1 Matematik
Under vårterminen kommer vi att fortsätta arbeta med taluppfattning men också geometri, mätning av längd och tid, problemlösning, sannolikhet samt algebra. Vi utgår från bokens kapitel.

Innehåll

Detta kommer vi arbeta med:

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

 

 • Naturliga tal 0-100
 • Tallinjen 0-20
 • Fler, färre och lika många
 • Jämna och udda tal
 • Tiobassystemet, ental, tiotal, växla tio
 • Pengar 0-100
 • Samband addition och subtraktion, talfamiljer 
 • Hälften och dubbelt
 • Räkneberättelser
 • Addition, tiotalsövergång från talen 2-9
 • Subtraktion, tiotalsövergång från talen 11-18

MÄTNING

 • Klockans hela och halva timmar. Minuter.
 • Mätning med centimeter
 • Andra måttenheter

 

ALGEBRA

 

 • Vilken term fattas? 2+_=3, 7-_=2
 • Uppfatta och fortsätta enkla talmönster ex. 10, 20, 30 …, 2, 12, 22 …

 

GEOMETRI

 

 • Namn och bild för fyrhörning, triangel, cirkel, vinkel, sida, hörn, punkt, linje, sträcka
 • Jämföra figurer och se likheter och skillnader
 • Geobräde
 • Tvådimensionella figurer
 • Rita av enkla figurer från rutsystem
 • Symmetrilinje, symmetrisk spegelbild
 • Symmetri i naturen och vardagen

 

 

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

 

 • Stapeldiagram, fylla i, jämföra

  

 PROBLEMLÖSNING

 

 • Problemlösning med vardagliga händelser
 • Strategi för problemlösning - fingerfemman
 • Räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck

 

Du kommer utveckla din förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 • Föra och följa matematiska resonemang.

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Du kommer lära dig genom att:

 • Arbeta laborativt.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i boken.
 • Färdighetsträna på iPad och andra uppgifter.
 • Spela spel.
 • Befästa och resonera runt begrepp.
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

Vi bedömer hur du utvecklar dina förmågor:

 • i gemensamma diskussioner och aktiviteter
 • i enskilt och i grupp/par-arbete
 • med Skolverkets bedömningsstöd: muntligt och skriftlig

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: