Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snoken 2016-2017

Skapad 2017-05-16 17:31 i Bittes förskolor Lunds för- och grundskolor
Snoken
Förskola
Förskolebussen Snokens verksamhet 2016-2017 Barns samspel - Samarbete Barns inflytande Trygghet anknytning Språk Utveckling lärande

Innehåll

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

 

1. Välj läroplansmål (längst ner på sidan)

2. Planerade insatser = aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen. 

Samarbete genom utmaningar utifrån bl.a. Äventyrspedagogiken

uppmana att man i olika situationer hjälper och tar hjälp av varandra

Allas lika värd och att alla tillför vad den kan till gruppen

 

3. Förväntade effekter (syfte, målkriterier och kännetecken). Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Så utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." "jag tycker..." "jag kan..."

Hjälpa varandra.

Känna sin delaktighet i gruppen och på förskolan

Alla kan utifrån sina förutsättningar

4. Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

Hur får vi syn de förväntade effekterna i punkt 3. Tex. genom observationer och film från olika situationer.

Observera

Fotografera

Diskutera 

Vi vill så väl genom olika aktiviteter och i den naturliga spontana verksamheten uppmana och främja samarbetet mellan barnen. Vi vill få barnen att spontant hjälpa och ta hjälp av varandra.
Vårt arbete i genomsyras av ett kontinuerligt värdegrundsarbete samt arbete med miljön, kretslopp, våga vara sig själv och våga testa.

Normer och värden

Fokusområde - Trygghet och anknytning


Läroplansmål

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Planerade insatser

 • Vi tydliggör för barnen att vi är gäster i skogen.
 • Vi förklarar för barnen att djur och växter är levande organismer 

Förväntade effekter

 • Barnen respekterar djur och natur på rätt sätt, genom att inte skada eller göra åverkan.
 • Barnen tar med sig detta i vardagen, för en hållbar utveckling i framtiden.


Fokusområde - Barns samspel

Läroplansmål

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra .

Planerade insatser

 • Ge barnen mer ansvar att hjälpa varandra.
 • Vi uppmanar barnen att hjälpa och ta hjälp av varandra.
 • Ge barnen utrymme för att själv lösa konflikter med varandra.

Förväntade effekter

 • Vi vill skapa förutsättningar för en positiv gruppdynamik
 • Att barnen ska kunna lösa konflikter på egen hand

 

Utveckling och lärande

Fokusområde - SpråkLäroplansmål
“Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, ersätta , uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Planerade insatser

 • Vi erbjuder mer språkövningar
 • Munmotorik, rim och ramsor
 • Dela barnen i mindre grupper utifrån behov
 • Barnen får berätta om olika saker för kompisarna , genom olika utmaningar
 • Vi benämner det vi gör med dess olika begrep och betydelser

 

Förväntade effekter

 • De barn som saknar vissa språkljud och bokstäver utvecklar detta. 
 • Utöka barnens begreppsuppfattning  och ordförråd 
 • Barnen ska känna sig bekväma att prata i grupp
 • Ge och ta instruktioner samt beskriva och kommunicera med andra

Fokusområde - Utveckling och lärande 


Läroplansmål
Utvecklar sin motorik, koordinationsförmågan ,och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.


Planerade insatser

 • Vi kommer fortsätta vårt arbetssätt där barnen på ett naturligt sätt får utmana sig.
 • Vi utmanar barnen utifrån deras förmåga och förutsättningar i olika rörelse och samarbetsövningar.
 • Vi uppmuntrar barnen till att smaka av allt som serveras.
 • Låta barnen vara delaktiga i utematlagning.

Förväntade effekter

 • Barnen tar av och på sig själv t.ex. vid in och utgång.
 • Barnen förstärker sin sin motorik och självkänsla, "jag kan"
 • Barnen får i sig en allsidig kost för att orka en hel dag.
 • Ge barnen upplevelsen av primitivmatlagning, eld och andra sätt man kan laga mat på. 

Fokusområde - Utveckling och lärande

Läroplansmål
“Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

Planerade insatser

 

 • Presenterar vattnets kretslopp, markens reningsfunktion. 
 • Djurgranen , temperaturen i dammen och mäta gran
 • Fågelholk
 • Odla


Förväntade effekter

 • Barnen får förståelse och inblick om allas vår betydelse i kretsloppet.
 • Barnen får inblick i djurens, naturens och årstidernas växlingar
 • Barnen får följa från frö till frukt.


Barns inflytande

Fokusområde - Våga vara sig själv

 


Läroplansmål
“Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”


Planerade insatser

 • Utforma ett kompisträd som barnen får vara delaktiga i att berika med olika värdegrunds grenar. 
 • Ge barnen verktyg att berätta om hur man är mot varandra. T.ex lyssna på varandra, inte göra något mot sin vilja, hjälpa varandra, "Gyllene regeln" m.m.
 • Låta barnen göra val, genom demokratisk röstning, på  olika verksamhetsutmaningar.


Förväntade effekter

 • Våga säga nej och inte falla för kompis eller  grupptrycket
 • Inse allas lika värden.
 • Hjälpa och vara rädda om varandra samt skapa grupp och vi känsla

 

Hur skapar och tilldelar du en pedagogisk planering?

Hur kopplar du ett blogginlägg till en pedagogisk planering?

Hur skapar du en personalgrupp? (Till administratören)

Reflektion i personalgruppen

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: