👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksförfattare

Skapad 2017-05-17 09:33 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Svenska
Du kommer genom detta arbetsområde att lära dig om några av Sveriges mest kända barnboksförfattare. Du ska efter genomgått arbetsområde känna till lite fakta om författarna, känna till deras böcker och barnbokskaraktärer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

 

Vad vi ska lära oss 

Du ska lära dig:

 • om olika kända och populära barnboksförfattare
 • läsa olika böcker och texter från de olika barnboksförfattare
 • skriva faktatexter om de olika barnboksförfattare
 • läsa faktatexter om olika barnboksförfattare
 • skriva egna sagor med inspiration av de olika barnboksförfattare och dess böcker
 • rita bilder till egna sagor
 • skriva recensioner om olika böcker
 • redovisa för klassen

 

Undervisning och arbetsformer 

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • grupparbete
 • se korta filmer om författaren
 • söka fakta om författaren i böcker och på Internet
 • läsa en bok eller flera böcker av författaren
 • titta på en eller flera filmatiseringar av en bok av aktuell författare
 • lyssna på böcker vid högläsning, och diskutera och reflektera kring handlingen
 • tyst läsning av egen vald bok
 • gruppläsning/parläsning
 • skriva faktatext samt berättelser
 • måla
 

Bedömning - vad och hur

Vad som kommer bedömas:

 • din förmåga att känna till olika kända och populära barnboksförfattare
 • din förmåga att läsa olika böcker och texter från de olika barnboksförfattare
 • din förmåga att skriva faktatexter om de olika barnboksförfattare
 • din förmåga att läsa faktatexter om olika barnboksförfattare
 • din förmåga att skriva egna sagor med inspiration av de olika barnboksförfattare och dess böcker
 • din förmåga att rita bilder till egna sagor
 • din förmåga att skriva recensioner om olika böcker
 • din förmåga att redovisa för klassen

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • att du deltar aktivt vid genomgångar
 • jag läser dina texter
 • jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • att du tar till dig kunskap om de olika barnboksförfattarna
 • du berättar och redovisar för klassen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3