Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

av Knyttet Projektbeskrivning RL&V MD

Skapad 2017-05-17 19:01 i Mumindalen Svedala
Förskola
Projektbeskrivning för våra tre barngrupper Mymlan, Too-Ticki och Mårran.

Innehåll

Gemensamt Tema ”I sagans värld”

Detta dokument tilldelas barngruppen.

Barngruppens projekt:

Vi arbetar med projektet utifrån våra gemensamma ledord: Lek – Glädje – Omsorg – Kunskap. Knyttet utforskar sagor.

 

Bakgrund:

Varför ska vi arbeta med detta projekt inom temat? Tänk på barnens inflytande, hämta inspiration från dem. Brainstorming? Vad vill vi erbjuda barnen? Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering?

Vi vill använda temat, ”I sagans värld”, som en metod för att kunna erbjuda barnen alla delar i läroplanen.  Viktigt i vår barngrupp just nu är värdegrund. Hur är man en bra kompis? Hur vill vi att klimatet på Knyttet ska vara? Detta kommer vi att arbeta med på olika sätt i de tre barngrupperna, allt efter barnens förmågor. 

 

Syfte :

Vad är det vi vill undersöka och varför?  Frågeställningar ? Vad vill vi uppnå med projektet i sin helhet och sina delar? Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? vad är det vi vill att barnen ska få ett förändrat kunnande om? inkludera värdegrund och barns inflytande

Vi vill göra den pedagogiska vardagen lustfylld för barnen och locka till viljan att utforska och undersöka olika tankar, intressen och frågor som dyker upp. Vi kommer också att använda vårt övergripande tema som ett verktyg för att nå barnens olika språk. Alla barn ska känna sig trygga i förskolan så att de vågar använda språket till att ge uttryck för tankar, reflektioner, åsikter, känslor, teorier mm. Vi kommer även att arbeta med värdegrunden för att förstärka känslan av trygghet och allas lika värde.

 

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Tid, rum, personal, åldrar, material, ansvarsfördelning, osv. Hur skapar vi förutsättningar för barnen att utveckla förskolans kärnämnen. Hur ska vi organisera perioden / veckan / dagen. `Hur ska vi dokumentera?

Läsåret 16/17. Tema/projektarbetet kommer att vara levande i hela verksamheten och kommer att arbetas med i alla miljöer, såväl inne som ute.

 

 

Mårran: 9 barn födda -11, 5 barn födda -12. Ansvarig fsk Annie Swenje och fsk Josephine Malmberg.

Too-Ticki: 3 barn födda -12, 9 barn födda -13, 3 barn födda -14. Ansvarig fsk Katarina Olsson, bsk Rose Strömberg och fsk Suzanne Flodèn.

Mymlan: 4 barn födda -14, 3 barn födda -15, 2 barn födda -16. Anvarig fsk Maria Jönsson och bsk Cicci Roos.

 

Metoder:

Vi har valt tre olika ingångar, allt beroende på, ålder, förmågor och framför allt barngruppens intresse.

 

Mårran inleder sitt projektarbete med en Mindmap om vad barnen vill lära sig och vad de har för några förväntningar på den här terminen. Då framgick det att barnen vill arbeta med bl.a. hästar, poliser, brandbilar. Det bestämdes att det ska göras en saga och genom röstning beslutades det att sagan ska göras som en film.

 

Too-Ticki arbetar med boken ”Historien om någon”, men kommer stoppa läsandet precis innan boken avslöjar vem någon är. Detta för att väcka barnens tankar och funderingar. För att sedan utifrån deras tankar och funderingar arbeta med detta och utmana barnen i olika uttrycksformer.

 

Mymlan kommer fortsätta med sitt projektarbete från förra terminen som att gå till biblioteket och tittar på böcker och sagor. Tanken är att vi kommer att ha ”veckans saga/bok” för att få en möjlighet att se vad det är som fångar barnen och utefter det erbjuda utmaningar och möjlighet till att utforska på olika sätt.

 

Iscensättning av lärmiljön:

Behov utifrån barnen och  projektets inriktning och syfte

 

 

Föräldrarnas delaktighet:

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

 

Arbetslagets valda mål:

Koppling till Lpfö 98 rev 2016

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.” (Lpfö 98/16 s.10)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.” (Lpfö 98/16 s.10)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. (Lpfö 98/16 s.10)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” (Lpfö 98/16 s.10)

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.” (Lpfö 98/16 s.10)

Förskolans prioriterade mål i SKA:

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

Vår avsmalning:

Hur uttrycker/visar barnen medkänsla.

 

Valda kärnämnen:

 

Ev förändring/utveckling av inriktning:

Använd MALL "reflektion/uppföljning RL&V MD" Uppdatera därefter projektbeskrivningen. numrera i detta dokument uppdatering 1, 2, 3 osv

Hur går vi vidare utifrån uppföljning av iakttagelser, dokumentation, värdegrund, Utveckling och lärande och barns inflytande? Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger, varför? Hur arbetar vi vidare och varför?

 

 

Avslutning av projekt:

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser? Hur avslutar vi projektet med vårdnadshavarna?

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: