Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder & klimat

Skapad 2017-05-18 16:08 i Björndammens skola Partille
Grundskola 7 – 9 Geografi Fysik
Samarbete SO/NO där vi arbetar med väder & klimatzoner i världen.

Innehåll

Vi lär oss om klimat och väder i olika delar av världen. De zoner vi kommer fördjupa oss i är:

Tropiska zonen 

De stora grässlätterna 

Öknar 

Tempererade zoner 

Medelhavszonen 

Polarzonen

Den muntliga redovisningen skall innehålla:

Övergripande fakta om zonen

En väderkarta och väderprognos

Vindar

Regn och vatten

Konsekvenser av klimatförändring inom ert område

Övrig viktig information om ert område

 

Förmågor

 • Analyserahurnaturensegnaprocesserochmänniskorsverksamheterformarochförändrarlivsmiljöeriolikadelaravvärlden.
 • Görageografiskaanalyseravomvärldenochvärderaresultatenmedhjälpavkartorochandrageografiskakällor,teorier,metoderoch
 • Användafysikensbegrepp,modellerochteorierförattbeskrivaochförklarafysikaliskasambandinaturenochsamhället.
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

 

Centralt innehåll

 • Metoderförattsamlain,bearbeta,värderaochpresenterageografiskadata,tillexempelomklimat,hälsaochhandel,medhjälpavkartor,geografiskainformationssystem(GIS)ochgeografiskaverktygsomfinnstillgängligapåInternet,tillexempel
 • Mätningarochmätinstrumentochhurdekankombinerasförattmätastorheter,tillexempelfart,tryckoch
 • Fysikaliskamodellerförattbeskrivaochförklarajordensstrålningsbalans,växthuseffektenochklimatförändringar.
 • Klimatförändringar,olikaförklaringartilldessaochvilkakonsekvenserförändringarnakanfåförmänniskan,samhälletochmiljöniolikadelaravvärlden.
 • VäderfenomenochderasHurfysikaliskabegreppanvändsinommeteorologinochkommunicerasiväderprognoser.
 • Jordensklimat-ochvegetationszonersamtpåvilkasättklimatetpåverkarmänniskors
 • Aktuellasamhällsfrågorsomrör
 • Sårbaraplatserochnaturgivnariskerochhot,tillexempelöversvämningar,torkaochjordbävningar,ochvilkakonsekvenserdetfårförnatur-och
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

Undervisning

Undervisningen sker med gemensamma genomgångar och laborationer. Sedan jobbar eleverna i grupp med olika klimatzoner.

Undervisningen utgår bland annat från sidorna 72-91 i geografiboken och sidorna 147-157 i fysikboken.

Bedömningsunderlag

Bedömningen sker muntligt i grupp, varje elev redovisar 1-3min eller spelar in sin redovisning och visar upp filmen. Varje grupp skall dessutom skapa en väderkarta som väderprognosen utgår från. Övriga bedömningsmoment är även laborationer och dokumentation av undersökningar. Redovisning sker v. 22 torsdagen den 23/5.

 

Uppgifter

 • Klimat och väder

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: