Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läs/skriv/tala 1-3

Skapad 2017-05-19 11:27 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Läsa Skriva
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Beskrivning av vad vi arbetar med.

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Beskrivning av hur vi arbetar.

                   Skriva - Eleverna arbetar med...

 • Att skriva texter individuellt och i par på datorn.
 • Att skriva texter för hand.
 • Att redigera sina egna texter tillsammans med pedagog.
 • Att skriva bokstäver i ABC-boken.
 • Att arbeta i bokstavsboken.
 • Att arbeta med digitala läromedel.

                   Läsa - Eleverna arbetar med...

 • Att läsa skönlitterära texter i små grupper.
 • Att läsa bänkbok.
 • Att arbeta med Läsförståelse blå  och grön för lågstadiet.
 • Att ha läsläxa en gång i veckan med utgångspunkt från läsfixarna (ett arbetssätt gällande läsförståelse)
 • Lyssna på högläsning.
 • Att arbeta med digitala läromedel.

                  Tala - Eleverna arbetar med...

 • Att redovisa olika uppgifter med och utan stöttning av bilder och saker.
 • Att uppmuntra till att vara aktiva på lektionerna.
 • Att träna på att ge och ta muntliga instruktioner.
 • Att återberätta olika information.
 • Att arbeta med kollegialt lärande (eleverna hjälper varandra genom att förklara och beskriva olika saker).

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Målen är avsedda att vara uppnådda i årskurs 3.

Bedömning

Vi utgår från "Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling", ett bedömningsmaterial som är framtaget av skolverket. Eleverna gör tillsammans med läraren en utvärdering om var eleven befinner sig i tre olika områden: Läsa och Skriva

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Avstämning läsa/skriva/tala

Avstämning läsa
Kan namnge de flesta bokstäver och vet hur de låter.
Är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Läser texter obehindrat med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Urskiljer ord i meningar.
Läser enkla meningar utan bildstöd med flyt.
Utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller krångliga ord.
Har förstått principen för hur man ljudar ihop ord.
Stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse och sammanhang.
Rättar sig själv vid läsning.
Läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategi.
Läser om och rättar sig själv vid behov.
Läser elevnära skönlitterära texter och återberättar handlingen muntligt.
Visar förståelse för innehållet.
Visar förståelse för texters innehåll genom att återberätta och besvara frågor.
Läser elevnära faktatexter samt beskriver innehållet muntligt.
Börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtådar, dra slutsatser under och efter läsningen.
Drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Avstämning skriva
Prövar att skriva för att berätta.
Skriver text med enkel handling.
Skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Har skrivriktningen klar för sig.
Gör mellanrum mellan orden.
Skriver beskrivande texter med relevant innehåll.
Utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Kan koppla ihop flera bokstäver med bokstavsljuden.
Kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Kan stava många för eleven vanliga ord.
Bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och inter-punktion mer än sporadiskt.
Skriver så at texten är läslig för eleven själv och för andra.
Använder stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Avstämning berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Avstämning beskrivande/Förklarande/Instruerande/Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: