👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur, teknik och samhälle- förskoleklass

Skapad 2017-05-25 20:25 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Övergripande mål för natur, teknik och samhälle i förskoleklass på Fredrika Bremerskolan
Grundskola F Teknik Samhällskunskap NO (år 1-3)
Övergripande planering och mål för förskoleklass på Fredrika Bremerskolan

Innehåll

Natur, teknik och samhälle
• Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Vi har valt att dela in de centrala målen i natur, teknik och samhälle. I det sistnämnda har vi också lagt in mål kring den sociala utvecklingen.

Natur
• Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
• Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Våra strävansmål är att:
• Vistas mycket ute i skog och natur
• Känna till våra vanligaste träd, växter, skogsdjur, bondgårdsdjur och insekter.
• Sopsortering och återvinning. Hur och varför.
• Årstider och naturens förändring.

Hur när vi målen?
• Promenader och utflykter i närmiljön och till skogen.
• Jämföra olika växter och djurarter. Se likheter, olikheter och sortera och kategorisera utifrån dessa.
• Ställa öppna frågor och forska tillsammans med barnen. Vad tror vi? Hur kan vi ta reda på mer?
• Sorterar kompost och brännbart, pratar och tar reda på var papper kommer ifrån och varför vi måste hushålla med våra resurser.

• Skolans tema med materialet Håll Sverige Rent där vi plockar skräp i närområdet och samt samtalar kring sopors påverkan i naturen.

• Urskola.se programserie: Barr och Pinne räddar världen som behandlar ämnet hållbar utveckling.

 

Teknik
• Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
• Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Våra strävansmål är att:
• Vara bekanta med kemiska och fysikaliska fenomen till exempel övergång från is till vatten, vad är friktion och vilken betydelse har den till exempel i en bil och synliga astronomiska fenomen som stjärnor och planeter.
• Barnen ska få undersöka hur föremål på lekplatsen och husgeråd är uppbyggda med hjälp av hävstänger och länkar.
• Bygga och konstruera med olika material

Hur när vi målen?
• Experimentera med vatten och dess olika tillstånd fast, flytande, gas.
• Erbjuda olika sorters bygg och konstruktionsmaterial och ge barnen i uppdrag att bygga olika konstruktioner och sedan prata om dess uppbyggnad och hur de eventuellt kan förbättras..
• Läsa prata och titta på filmer om olika tekniska lösningar och astronomiska fenomen.
• Ställa frågor, undersöka och bygga vidare på barnens frågor och nyfikenhet.

 

Samhälle
• Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
• Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller

Våra strävansmål:
• RATT- respekt, ansvar, trygghet och trivsel. Veta vad dessa betyder och vad det innebär för barnet i skolan.
• Gemensamt komma fram till klassrumsregler om hur vi är mot varandra och följa dessa.
• Barnen får vara och känna sig delaktiga i olika beslut.
• Kunna lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Prata om barnkonventionen, barns rättigheter.


Hur uppnår vi målen:
• Läsåret startar med stort fokus på att skapa trygghet och trivsel genom gruppstärkande lekar och aktiviteter.
• Vi använder oss av lekgrupper så barnen lär sig leka med olika kompisar.
• Klassrumsreglerna utformas tillsammans och vi går hela tiden tillbaka till dem vid olika händelser.
• Bildschema för att skapa trygghet och tydlighet.
• Urskola.se program; Ugglan och kompisproblemet samt Vara vänner.  Även andra berättelser genom litteratur, forumspel och rollspel som   barnen får vara med att lösa.
•elevråd                                                                                                                                                                                                                      Rädda barnens material om barnkonventionen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -