Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva åk 2 vt-17

Skapad 2017-05-29 14:29 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Svenska
Under vårterminen kommer du att få träna mer på att skriva olika typer av texter. Du kommer även att få träna på att ge och ta respons samt att omarbeta dina texter utifrån den respons du fått.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen i svenska är bland annat att du ska utveckla kunskaper i och om det svenska språket. Du ska även ges förutsättningar att utveckla ditt skriftspråk så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen ska stimulera ditt intresse för att skriva.

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Uttrycka dig i skrift.
 • Anpassa ditt språk till olika syften, mottagare och situationer.
 • Känna igen vad som är typiskt för svenska språket och använda stavningsregler.
 • Söka information från olika källor.

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, stötta, vägleda och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skriva med läslig handstil.
 • Stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
 • Använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Skriva texter med tydlig inledning, handling och avslutning (början, mitten, slut).
 • Söka information från anvisad källa.
 • Skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
 • Använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om.
 • Ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av stödfrågor.
 • Bearbeta din text med responsen du fått.
   

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:

 • Skriva texter som vi sedan ger respons på.
 • Träna stavning på lektionerna.
 • Träna på att använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Skriva texter där du har en tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Skriva en enkel faktatext och använda dig av en källa.
 • Dina texter innehåller viktiga ord som stämmer överens med ämnet.
 • Visa att du kan ge respons på din och dina kamraters texter med hjälp av en checklista.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Både enskilt och i grupp.
 • Skriva olika typer av texter.
 • Ge respons med hjälp av en checklista.
 • Träna på att utveckla texter efter respons.
 • Stavningsregler och språklära.

Begrepp

 • Inledning
 • Handling
 • Respons
 • Skiljetecken
 • Meningsbyggnad
 • Ordklasser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: