👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och Matens kemi

Skapad 2017-05-31 19:09 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Våra kroppar är inte kloka! De vet vad som är bra för oss och talar om det för oss om vi lyssnar. Ju mera du lär dig om din kropp desto bättre kan du ta hand om den. Det här temat kommer därför att handla om hur din kropp är uppbyggd och hur den fungerar och samverkar. Men också vad din kropp behöver för att må bra. Temat kommer också att handla om den mat som du stoppar i dig och vad den hjälper till med i din kropp.

Innehåll

Kroppen och matens kemi

Åk 5

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • planera, genomföra och dokumentera undersökningar.
 • använda kemins och biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska och biologiska samband i kroppen.

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ..

 • beskriva ett organs funktion och placering i kroppen.
 • resonera om vanliga sjukdomar.
 • söka och granska information du söker från olika källor.
 • använda information som du söker i någon framställning, t.ex. en faktatext eller en presentation.
 • resonera om hur maten påverkar kroppen.
 • göra en planering av en undersökning som innehåller en frågeställning, genomförande och material.
 • göra en undersökning utifrån en planering.
 • dokumentera en undersökning i text och bild utifrån en strukturen "laborationsrapport".
 • jämföra olika undersökningar för att göra förbättringar.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av kost. 
 • några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • några historiska och nutida upptäckter om människokroppen och dess påverkan.
 • människokroppens skildringar i t.ex. skönlitteratur och konst.
 • näringsämnen i maten.
 • systematiska undersökningar.

Arbetsformer - Du kommer att arbeta ...

 • individuellt (eget arbete)
 • i grupp.
 • med att se på film.
 • med att läsa olika texter kopplade till människokroppen och mat.
 • planera, genomföra, dokumentera och utvärdera undersökningar.
 • analysera och reflektera över frågor kopplade till människokroppen och organens samverkan med varandra.
 • analysera och reflektera över frågor kopplade mat och hälsa.
 • med att skapa någon typ av text med hjälp av din kunskap.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån ...

 • en framställning du väljer att göra (ex. faktatext eller presentation).
 • ett skriftligt prov.
 • systematiska undersökningar vi gör under skoltid.
 • en diskussion du har tillsammans med en klasskamrat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Människokroppen och Matens kemi

Har ännu inte nått målet
Är på god väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med marginal
Förmågan att samtala om frågor som rör hälsa.
Du kan ännu inte samtala om frågor som rör hälsa då du inte ställer några frågor, framför dina åsikter eller bemöter åsikter.
Du är med och samtalar om frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra dina åsikter. Du bemöter däremot inte andras åsikter och du bidrar inte till att samtalen och diskussionerna går framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Förmågan att söka naturvetenskaplig information och granska källorna.
Du kan ännu inte söka någon naturvetenskaplig information.
Du kan söka naturvetenskaplig information men för inga resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade/välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Förmågan att använda sökt information.
Du kan ännu inte använda information till att framställa texter eller vara med i diskussioner.
Du kan med handledning använda informationen du sökt i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen du sökt i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen du sökt i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god/god anpassning till sammanhanget.
Förmågan att genomföra undersökningar/laborationer.
Du kan ännu inte genomföra en fältstudie, laboration eller annan undersökning utifrån en given planering. Du använder ännu inte utrustningen på ett fungerande sätt.
Du kan med handledning genomföra enkla fältstudier/laborationer/undersökningar utifrån givna planeringar och du bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra enkla fältstudier/laborationer/undersökningar utifrån givna planeringar och du bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra enkla fältstudier/laborationer/undersökningar utifrån givna planeringar och du formulerar även enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Förmågan att dokumentera en undersökning/laboration.
Du dokumenterar ännu inte ditt arbete vid fältstudier, laborationer eller andra undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer i antingen text eller bild vid fältstudier, laborationer eller andra undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer i text och bild vid fältstudier, laborationer eller andra undersökningar.
Du gör utvecklade/välutvecklade dokumentationer i text och bild vid fältstudier, laborationer eller andra undersökningar.
Förmågan att analysera undersökningars eller laborationers resultat.
Du jämför ännu inte dina resultat och andras.
Du jämför dina och andras resultat och kan urskilja någon likhet eller skillnad. Du bidrar inte med förslag till en förbättring av undersökningen.
Du jämför dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du jämför dina och andras resultat och för då utvecklade/välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Förmågan att använda biologins begrepp samt se biologiska sammanhang.
Du ser ännu inga biologiska sammanhang och använder inte biologins begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang med använder inte biologins begrepp när du ska föklara dessa.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp
Du har goda/mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp
Förmågan att se samband i människokroppen.
Du kan ännu inte beskriva samband i människokroppen.
Du resonerar kring hälsa men relaterar det ännu inte till samband i människokroppen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa relaterar du till några samband i människokroppen
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa relaterar du till några samband i människokroppen
Förmågan att berätta om några naturvetenskapliga upptäckter.
Du kan ännu inte berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter men kan ännu inte beskriva deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.