Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht 17-vt 18

Skapad 2017-06-01 20:15 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering i matematik för årskurs tre
Grundskola 3 Matematik
Vilket räknesätt ska jag använda? Vilken strategi ska jag använda för att räkna ut det? Hur ska jag visa hur jag tänker? För att få svar på alla frågor kommer du att få arbeta enskilt, i par och alla då vi presenterar, sammanfattar och samtalar om olika lösningar.Vi fortsätter att arbeta med matematik praktiskt och med laborativt material. Vi fortsätter att arbeta med våra mattedrakar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att:

* Formulera och lösa problem
* Förstå matematiska begrepp och kunna använda dem
* Kunna göra beräkningar och välja ett sätt som passar till uppgiften
* Kunna förklara hur man tänkt i tal och skrift

 

Övergripande mål

Kunskaper i matematik är en förutsättning för att kunna ta del i samhället och att kunna fatta bra beslut i vardagen. Vi fortsätter att bygga på den grund som lades i årskurs 2 för att du ska nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i årskurs 3.

Vad kommer vi att arbeta med och hur?

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

BERÄKNINGAR

Vi räknar addition och subtraktion 


Sambandet mellan addition och subtraktion (t ex 13 19 32 passar ihop 13+19=32, 19+13=32, 32-19=13, 32-13=19) 

Strategier vid tiotalsövergångar

Skriftliga räknemetoder: Uppställning, talsortsräkning

 

Vi räknar multiplikation och division 


Sambandet mellan multiplikation och division (t ex 4 9 36 passar ihop 4x9=36, 9x4=36, 36/9=4, 36/4=9) 

Strategier vid multiplikation t.ex. upprepad addition: 4+4+4+4+4+4+4+4+4=9x4
                                                                            9+9+9+9=4x9
Strategier vid division t.ex. 
36/9=4 (9 får plats 4 gånger i 36 för 9+9+9+9=36) eller 
36/9=4 (9 personer delar på 36 äpplen de får 4 äpplen var)

RIMLIGHETSBEDÖMNING

Vi tränar att göra uppskattningar och överslagsberäkningar inom alla fyra räknesätten.


POSITIONSSYSTEM

Vi tränar hur vårt positionssystem är uppbyggt.

Entalssiffra
Tiotalssiffra
Hundratalssiffra
Ental
Tiotal
Hundratal

Exempel: Talet 132 har hundratalssiffran 1 tiotalssiffran 3 och entalssiffran 2. Det har 132 ental eller 1 hundratal, 3 tiotal och 2 ental.


BRÅK

Vi tränar bråk genom problemlösning av vardagssituationer. 
Vi tränar också att storlekssortera olika bråk och att benämna dem vid rätt namn.


Exempel: En hel delas i fyra lika stora delar. Varje del kallas en fjärdedel 1/4 

Fjärdedel  1/4
Tredjedel 1/3
Hälften, halv 1/2
Hel 1/1, 2/2, 3/3, 4/4

ALGEBRA

EKVATIONER

Vi tränar förståelse av likhetstecknet för samtliga räknesätt.

MÖNSTER

Vi tränar enkla mönster i talföljder 1 3 5...

GEOMETRI

GEOMETRISKA OBJEKT

Vi tränar att kunna beskriva kroppar (klot, koner, cylindrar, rätblock) och tvådimensionella objekt ( x-hörningar, kvadrat, rektangel, triangel, cirkel).

Vi tränar att förstora och förminska och på att beskriva läge.


Begrepp:

Kroppar (hörn, kant, sidoyta)

Tvådimensionella objekt (hörn, sida)

 

MÄTNING

Klockan:  Vi tränar att kunna ange tid analogt samt digitalt. 

Längd:  Uppskatta längd i enheterna centimeter, decimeter och meter.

Vikt: Uppskatta vikt i enheterna gram, hektogram och kilogram.

Volym: Uppskatta volym i enheterna deciliter och liter.

Symmetri: Vi ritar symmetriskt och jämför med naturen.

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

TABELLER och DIAGRAM

Vi gör enkla undersökningar och presenterar resultatet i tabeller och diagram.

 


PROBLEMLÖSNING

Textuppgifter

Vi tränar att läsa texter för att förstå vad frågan i matteproblemet är. 

Läs uppgiften 
Förstå frågan 
Rita enkelt 
Skriv på mattespråk (välj räknesätt, utför beräkningen och visa hur du räknar)
Är svaret rimligt?

Vi tränar att hitta på egna räknehändelser till våra fyra räknesätt. 
t ex  Rita en bild till 4x3=12
       Skriv en räknehändelse till 24/8=3

 

BEDÖMNING

Vi kommer att utvärdera allteftersom vi arbetar med olika områden. Varje elev kommer att under pedagogs ledning utvärdera sitt eget arbete, vilka områden de kan och vilka de behöver träna mer på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: