Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 6 2016-2017

Skapad 2017-06-04 20:45 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Skriftlig pedagogisk planering

 

Religion År 6

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle som är präglad av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

Nationella och Övergripande mål;

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

 

Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt*, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder.

 

Fokusförmågor/syfte:

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunska­per om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

 

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

 

 

Centralt innehåll:

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen, islam, judendom, hinduism, buddhism och för samerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser.
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion och hur spår av detta kan iakttas i dagens samhälle.
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Några etiska begrepp till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Religioner och andra livsåskådningar.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, sånger och psalmer.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Genomförande:

Genomgång av Kompisrådets vår-enkät 2016

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi läser, diskuterar och reflekterar över de fem stora världsreligionerna samt äldre samisk religion.

Vi kommer att beröra följande områden:

Heliga skrifter, texter, symboler

Heliga platser och rum

Betydelsefulla personer och gudar

Levnadsregler

Ceremonier

Diskutera om hur de olika religionerna ser på döden

Diskutera etiska begrepp

 

*Elevinflytande och delaktighet:

(utifrån elevgruppens intresse, erfarenhet och föreställning och låta eleverna bidra med idéer om innehåll, arbetssätt och arbetsform)

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6:

 

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum , ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur det kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven gör reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.


Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- Kunna redogöra muntligt och skriftligt de viktigaste dragen i de olika religionerna så som symboler, heliga rum, skrifter.

- kunna redogöra för olika begrepp.

- muntligt och skriftligt kunna återge likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

Du kommer att få ett skriftligt prov under vårterminen

Fortlöpande hur aktiv du är i gemensamma gruppdiskussioner och klassrumsdiskussioner

IUP

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

Dokumentation sker i form av egna anteckningar och stenciler

Dokumentation sker genom att arbetena sparas på I-Pad.

När arbetsområdet är slut kommer alla elever att få göra en utvärdering.

Analys:

 

Ansvarig pedagog: Inger Nilsson

Byskolan, Södra Sandby

Datum:30/8 2016

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: