Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Lillberget avd 4

Skapad 2017-06-05 10:41 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Arbetsplan för avdelningen där vi beskriver hur vi ska gå tillväga under året för att nå våra uppsatta mål i verksamheten.

Innehåll

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Mål för likabehandlingsarbetet

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

.
Prioriterade mål för förskolan:

 Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.  

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?
 • Barnen skall kunna ta ansvar för sig själva och vara ”fiffiga kompisar”.
 • Barnen ska ha utvecklat förståelse för att alla människor är olika.
 • Föräldrarna är intresserade och engagerade i deras barns utveckling och lärande på förskolan. 


 Arbetsprocess:

 

Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 

Vi har valt att arbeta med ”Kroppen” som ett övergripande tema under läsåret. Vi kommer att ge barnen verktyg för att öka förståelsen för sig själv och andra i ett sammanhang.

Vi kommer att observera barnen under de första veckorna på hösten för att få med deras delaktighet i planeringen med temat ”Kroppen”

 

Vid gruppinskolningen i höst skall alla nya föräldrar få viktig information gällande exempelvis läroplan. Vi kommer berätta om vår verksamhet och vad vi har för förväntningar på föräldrarnas delaktighet i verksamheten. Efter fem veckor kallar vi alla föräldrar till ett föräldramöte där vi upprepar samma information.

 

 

Ansvarig/Ansvariga:

Alla pedagoger i arbetslaget delar på ansvaret. Vem som gör vad bestämmer vi tillsammans på vår veckoplanering.

 

 

 


 

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Mål – språk och kommunikation

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

  •  

Prioriterade mål för förskolan:

 Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer
  som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målet?
  Barnen skall spontant använda sånger och ramsor som vi lärt dem
  Barnen har lärt sig att kommunicera med kroppsspråk, tecken som stöd eller verbalt
  Barnen skall kunna ta kontakt med varandra och leka. Antingen rollek eller bredvidlek beroende på mognad och utveckling.   

  Arbetsprocess:
  Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?
  Då yngre barn känner trygghet i det kända kommer vi att använda oss av samma sånger och ramsor under en längre period. Vi är närvarande och inspirerande pedagoger som visar, benämner och pratar med barnen under deras vistelse på förskolan.Vi pedagoger är engagerade förebilder som finns med i deras lek och ger de verktyg för att utveckla bredvidlek till rollek.      

  Ansvarig/ansvariga:
  Alla pedagoger i arbetslaget delar på ansvaret. Vem som gör vad bestämmer vi tillsammans på vår veckoplanering.

   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: