Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Ekonomi år 6

Skapad 2017-06-07 20:28 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9

Innehåll

Samhällskunskap Ekonomi

 

Nationella och Övergripande mål;

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

 

Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt*, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder.

 

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

 

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska    överväganden
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, demokratiska värderingar i skolan och i samhället
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former

 

 

 

Fokusförmågor/syfte:

Ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna:

 • utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra
 • utvecklar en helhetssyn på sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter kan se samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • utveckla förståelse för sina egna och andras levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck
 • hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen
 • hur man söker och värderar information från olika källor
 • utveckla kunskaper hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer
 • ska utveckla kunskap om samhällsvetenskapliga begrepp
 • ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i mötet med andra uppfattningar

 

Förmågor:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

 

 

 

 

Centralt innehåll:

Samhällsresurser och fördelning.

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och olika delar av vä Några orsaker till och konsekvenser av välstånd och fattigdom

 

Genomförande:

Du kommer att:

 • Få välja om du vill arbeta självständigt eller tillsammans med andra.
 • Träna på begrepp genom att söka upp vad begreppen betyder och förklara dem med dina egna ord.
 • Skriva på din padda en argumenterande text om att spara eller slösa. Du kommer därefter att få göra en film på I-Movie som sedan ska skickas in i Classroom om det här.
 • Resonera varför det är bra eller dåligt med veckopeng/månadspeng/få pengar när man behöver
 • Skriva i ett kompendium om ekonomi för familjen och samhället och om hur det påverkar varandra
 • Du kommer att få skriva om hur vi påverkar miljön när det gäller ekonomi

 

*Elevinflytande och delaktighet:

(utifrån elevgruppens intresse, erfarenhet och föreställning och låta eleverna bidra med idéer om innehåll, arbetssätt och arbetsform)

 

Kunskapskrav:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

 

Bedömning:

Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång. Vid bedömning kommer jag inte bara att se till ditt färdiga arbete. Jag lägger även stor vikt till hela arbetsprocessen.

 

Bedömning sker av din förmåga av hur du löser dina uppgifter och hur aktiv du är på lektionerna.

.
Din förmåga att, resonera och reflektera över det du skrivit i dina texter.

 

Jag kommer att bedöma både dina texter, filmen och kompendiet.

Dokumentation/Utvärdering:

Eleverna dokumenterar genom att skicka in sin film på Classroom

Eleverna sparar sitt färdiga skrivna arbete i pärmen/So-mappen

 

Analys:

 

 

Ansvarig pedagog: Inger Nilsson

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 13/4 2017

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: