Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 vt-17

Skapad 2017-06-09 13:37 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Matematik
Under vårterminen kommer du att få träna mer på att dela upp tal. Vi kommer att utvidga talområdet och arbeta med tal upp till 1000. Du kommer även få träna på att multiplicera med talen 1-5 samt 10. I Geometri kommer du få lära dig att känna igen och namnge flera nya geometriska objekt, samt mäta och uppskatta volym med enheterna liter och deciliter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du utvecklar kunskaper om matematik och dess användning i vardagen. Undervisningen ska även bidra till att du utvecklar intresse för matematik, samt tilltro till din egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Lösa matematiska problem.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och se hur de hänger ihop med varandra.
 • Välja och använda matematiska metoder.
 • Samtala om matematik

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor.

Vi kommer att bedöma följande förmågor:
 • Dela upp tal 1-20.
 • Använda likhetstecknet.
 • Använda och förstå begreppen kring addition, subtraktion och multiplikation.
 • Känna till och förstå sambandet mellan addition/subtraktion och addition/multiplikation.
 • Kunna läsa av klockan hel, halv, kvart i och kvart över samt känna till de andra kockslagen. 
 • Räkna talraden 1 till 100 och talens grannar.
 • Kunna jämföra tal och antal 1-1000. 
 • Kunna räkna addition och subtraktion med hjälp av algoritmer, samt kunna hantera minnessiffra och växla. 
 • Känna igen och beskriva några geometriska objekt.
 • Mäta volym, deciliter och liter. 
 • Formulera egna matematiska problem.
 • Samtala och komma med egna funderingar kring problemlösningar.

 

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att: 

 • Du visar hur du delar upp talen 1-20 på olika sätt.
 • Du använder likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida. 
 • Du ger något exempel på hur addition och subtraktion samt addition och multiplikation hänger ihop.
 • Läsa av klockan och berätta hur mycket klockan är. 
 • Du kan börja räkna på angivet tal samt säga talets grannar.
 • Visa att du har förståelse för tals storlek och positionssystemet. 
 • Göra beräkningar med hjälp av uppställningar. 
 • Du använder begrepp som beskriver geometriska objekt.
 • Visa hur du mäter med deciliter och liter.
 • Du formulerar egna räknehändelser.
 • Du kan beskriva hur man kan lösa matematiska problem. 

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Enskilt och i grupp
 • I matematikboken
 • Lösa matematiska problem
 • Skriva räknehändelser
 • Spela mattespel
 • Se på film
 • Använda konkret material

Begrepp

 • addera
 • subtrahera
 • multiplicera
 • multiplikation
 • faktor
 • produkt
 • algoritm
 • samband
 • volym
 • liter
 • deciliter
 • vinkel
 • linje
 • sträcka
 • punkt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: