Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa (Ge)

Skapad 2017-06-11 10:23 i Jutarumsskolans fritidshem Halmstad
Grundskola 5 Geografi
Arbetsområde "Europa" Vi arbetar ämnesövergripande (Ge, Sh, Hi, Re och Sv).

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor ...
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

  

Aktuella begrepp:

lågland, slätter, bergskedjor, odlingsmark, hav, floder, sjöar, berg, klimat, inlandsklimat, kustklimat, polarklimat, vegetation, topografi, industri, naturresurser, befolkningstäthet, inkomstkällor, konstbevattning, energikällor, förnybara energikällor, valuta, exportera, importera, republik, monarki ...

 

Centralt innehåll (åk 4-6)

Livsmiljöer 

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • (Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt) huvuddragen för övriga Norden.
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Mål

Utveckla förmågan att:

 • kunna namnge några olika länder i Europa och visa på en karta var de ligger (t ex Italien, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Finland), samt kunna beskriva ländernas läge i Europa ( t ex Sydeuropa, Västeuropa, Centraleuropa, Östeuropa, Norden)
 • kunna göra enkla jämförelser (se likheter och skillnader) mellan några olika länder i Europa och människorna som lever där (t ex inkomstkällor, klimat, naturresurser, topografi, miljöpåverkan, hur befolkningen är fördelad, människornas sätt att leva), samt delta i diskussioner kring detta
 • kunna använda kartor och andra källor (t ex faktatexter i böcker om Europa, internetsidor med fakta om Europa, kortare filmer om olika delar av Europa) för att samla in fakta om de europeiska länderna och människorna som lever där, samt delta i diskussioner kring källornas användbarhet (trovärdighet).
 • förstå och kunna använda några geografiska ord och begrepp, både muntligt och skriftligt (t ex klimat, bergskedjor, statsskick - monarki/republik, valuta, exportera/importera)

 

Arbetssätt

I det här arbetsområdet arbetar vi tematiskt med Europa och involverar ämnena geografi, samhällskunskap, religion, historia och svenska. Arbetsområdet startas upp med att vi repeterar hur vår värld är indelad i olika världsdelar, samt vilka erfarenheter och kunskaper vi har med oss.

Vi kommer arbeta i olika konstellationer (enskilt, parvis, i mindre grupper och alla gemensamt).
Till vår hjälp kommer vi bl a ha:
- faktaböcker med faktatexter om de Europeiska länderna, atlas och de stora klassrumskartorna
- filmer (om enskilda länder, om olika delar av Europa, om EU …)
- stödstrukturer (tankekartor, sexfältare m m) för att sammanställa sökt information eller anteckningar
- tabellblad för att kunna träna på att göra jämförelser
- arbetsblad med läsförståelsefrågor 
- arbetsblad med kartor på länderna i Europa, de olika delar av Europa och på hela Europa
- sidor på internet som t ex barnhörnan Europa som används för att söka fakta

 

Vi kommer på olika sätt att träna oss på att:
- gemensamt läsa faktatexter om de olika delarna i Europa och deras länder  
- se på kortare filmer om de olika delarna i Europa och några av deras länder
- söka och sammanställa fakta, besvara läsförståelsefrågor om göra egna fördjupningar om några länder 
- samtala, resonera och diskutera kring det vi har läst och sett
- analysera och samtala kring aktuella begrepps innebörd samt använda dessa, både muntligt och skriftligt
- resonera och värdera olika källors trovärdighet
- sammanställa fakta om de olika delarna i Europa och några av deras länder att bl a skriva sammanfattande faktatexter, där vi t ex tränar på att göra jämförelser, använda aktuella begrepp och föra enkla resonemang kring hur människor, samhälle och natur samspelar och påverkar varandra
- använda atlas för att leta upp och bli säkrare på Europas namngeografi (t ex länder, städer, huvudstäder, hav , sjöar, floder, berg, öar ), samt resonera/diskutera kring ländernas topografi, läge, klimat m m

 

 Bedömning

 

 • Hur du använder dina kunskaper om Europas namngeografi och ländernas läge i Europa
 • Hur du resonera, diskutera och jämföra de europeiska länderna när det gäller t ex natur, klimat, inkomstkällor, naturresurser, hur befolkningen är fördelad och människornas sätt att leva
 • Hur du använder kartor och andra källor för att samla in fakta om de europeiska länderna och människorna som lever där, samt hur du deltar i diskussioner kring källornas använbarhet
 • Hur du förstår och använder dig av några geografiska ord och begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: