👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomkemi

Skapad 2017-06-12 13:13 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete i kemi som behandlar synen på materians utveckling från "De fyra elementen" till dagens atomer och deras beståndsdelar
Grundskola 9 Kemi
Vi ska påbörja höstens no-arbete med ett arbete i kemi. Den första delen handlar om hur synen på materia har förändrats under åren. Vi börjar med "De fyra elementen" och går sedan vidare till dagens tankar om atomer och dess byggstenar.

Vi skall också prata om skillnaden mellan olika atomslag, hur atomer sitter ihop när de bildar molekyler och vad en jonförening är.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbete är att du skall få en bild av hur kemin bygger upp vår värld. Du skall få en inblick i hur synen på materia har utvecklats under åren och också fundera på hur du tror att synen på detta kommer att se ut i framtiden.

Centralt innehåll

Detta är vad skolverket anser att du skall kunna i kemi som har med detta område att göra:

Genomförande

Vi börjar med ett inlämningsarbete om hur atomteorin utvecklats från antikens idéer om fyra element till dagens avancerade modeller för att beskriva materien.
Du ska resonera kring vad som krävs för att ny kunskap ska kunna ersätta äldre kunskap.

Vi fortsätter sedan kemiarbetet med att fundera på hur olika ämnen kan delas upp i grupper, och varför det finns anledning att göra det.


ATOMKEMI – INTRO

Du skall göra ett enskilt arbete som handlar om några av kemins viktiga upptäckare. Skriv i onedrive och bjud in mig. (maria.skold2@kungsbacka.se)

Det är viktigt att detta blir din text och inte kopierade stycken från internet. Läs in dig på den fakta du behöver men skriv sedan vad du lärt dig utifrån vad du läst. Läs gärna fakta från olika källor för att få en så god helhetsbild som möjligt. Skriv så att det är anpassat för din egen ålder och var källkritisk!


Följande uppgifter skall du göra:
1) Beskriv Aristoteles syn på materia. Obs! Kortfattat.


2) Sortera i tid följande personer:
Dalton, Demokritos, Meitner, Thomson, Rutherford, Lavoisier, Berzelius, Mendelejev, Bohr, M.Curie

a) Beskriv var och när personen levde (OBS! kortfattat)

b) Beskriv hur personen bidrog till att vår syn på materian utvecklats (OBS! Kortfattat)

c) Reflektera kring varför det tog så lång tid för att synen på materia skulle ta nya steg från antikens Grekland till 1700-talet

d) Reflektera kring vad som krävs för att tankar kring hur någonting fungerar kan växa fram till att bli en vetenskaplig teori. (alltså, hur fungerar det naturvetenskapliga arbetet?)

Källor:
Använd registret i våra fysik- och kemiböcker.
Använd internet.
Tänk på att resonera kring dina källors trovärdighet och relevans.
Vi arbetar med detta under lektionerna vecka 34-35.
Allt skall vara klart fredag 1/9.

Vi skall också genomföra ett laborationsprov. Du skall få lära dig hur man tar reda på vilka joner ett salt är uppbyggt av och sedan på provet på ett okänt salt som du namnger.

Lycka till! //Maria

Examination i avsnitten: Periodiska systemet och Jonföreningar fredag 15/9.
Eget skriftligt prov, gruppfilm, filmat parprov eller skriftlig inlämning. Du väljer själv.

Detta skall du kunna:
* rita upp en atom med protoner, neutroner och elektroner
* veta skillnaden mellan atom och jon
* veta att elektroner befinner sig i skal (K,L...). för högre betyg skall du kunna placera ut dem (i en lätt atom)
* veta vad begreppet Valenselektron innebär
* känna till begreppet Ädelgasstruktur och vad det innebär för ett ämne.
* veta hur en molekyl är uppbyggd (för högre betyg också VARFÖR den bildas)
* veta vad en jonförening är            (------------------//--------------------------------------)
* kunna ge exempel på jonföreningar vi träffar på i vardagen
* veta vad ett salt är och hur det är uppbyggt
* veta hur man namnger ett salt
* veta hur fyrverkerier är uppbyggda och hur de påverkar miljön
* för högsta betyg skall du också känna till molbegreppet och kunna räkna lite på det. (t ex hur många gram väte respektive syre går det åt till att tillverka en mol vatten)
* du skall också kunna dra nya slutsatser av de kunskaper du har fått under kursen.

Bedömning

Jag bedömer de kunskaper du visar under lektionerna, det arbete du gör i onedrive, laborationsprovet samt den examination du själv väljer att göra.

Lycka till med ditt kemiarbete! //Maria

Uppgifter

 • inlämning vetenskapspersoner

 • atomkemi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9