Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia/Svenska - HT17 Revolutioner, texter, lässtrategier och kunskapsskapande 8D

Skapad 2017-06-12 18:54 i Torpskolan Lerum
Ett kombinationsprojekt i Svenska och Historia
Grundskola 7 – 9 Svenska Historia
Genom tiden har stora förändringar gjort stora avtryck på historien. Detta arbetsområde handlar om 3 av de största förändringarna i Europas och Amerikas historia.

Innehåll

Upplägg under revolutionsarbetet

Fördjupningsarbete om revolution SV/HI

Du ska presentera en valfri revolution för någon vuxen person
som inte läst om det på länge.

Arbetsgång:

SV:

v. 35  Lässtrategier för sakprosa-"Vara en smart läsare"

v. 36  Använda lässtrategierna på lärobokstexten

v. 37  Att skriva en faktatext, källhänvisning och källkritik 

v. 38  Skriva

v. 39  Skriva

 

HI:

v. 35 Översiktliga genomgångar över revolutionerna

v. 36 Genomgång på varje enskild revolution djupare

v. 37 Lässtrategier lärobok, fördjupande kunskaper om revolutionerna och en metod för att lära sig av text

v. 38 Skrivvecka

v. 39 Skrivvecka - Inlämning fredag

Krav på innehåll:

 • Källista - Se rubriken nedanför för instruktion
 • Källkritiskt resonemang
 • Varför blev det revolution?
 • Vad blev konsekvenserna av den?
 • Hur påverkades människornas levnadsvillkor?
 • Hur har din revolution påverkat nutiden? (vilka ”spår” finns kvar idag?)
 • Du ska jämföra mellan de olika revolutionerna på någon valfri punkt.

  Vi kommer att göra en gemensam idébank på vad du kan välja att jämföra mellan. Detta gör vi efter att ha påbörjat arbetet.

Källkritik:

När du letar svar på dina frågor är det viktigt att du funderar på vilka källor du använder. Du ska också fundera på källornas relevans (svarar de på din fråga?) samt fundera på om det som står i din källa är trovärdigt (vem har gjort källan och för vem gjordes källan?). I din text ska du kunna göra källhänvisningar.

I ditt färdiga arbete ska du alltså utöver din faktatext ha med: 

 • Källhänvisningar löpande i texten
 • Vilka källor du använde? (= en källförteckning)
 • Källans relevans och trovärdighet, vilket du redovisar genom att skriva en resonerande text, där du för fram dina tankar.
  (vilka fördelar och vilka nackdelar finns det med dina källor)

Uppgifter

 • Skriftlig inlämning HT 17 SV/HI Revolutioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Sv
Revolutioner, texter, studieteknik och kunskapsskapande 8D

Historia

Kunskapskrav som bedöms i Historia
E-krav
C-krav
A-krav
Kunskaper
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Historiska
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Påverkan av tidsepok
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Källkritik
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Hi Sv
Svenska

E
C
A
Läsa
- Sammanfatta - Innehåll
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva - Sammanställa
- beskriva och förklara - strukturera - citat - källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
OrdSammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. valet är träffande, varierat och specifikt.
Skriva
- variation - textbindning - anpassning
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Källkritik
- Urval - Resonera
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: