👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - FN-Rollspel HT17

Skapad 2017-06-12 19:08 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Kemi Geografi Biologi Engelska Svenska Samhällskunskap
I ett FN-rollspel antar deltagarna rollen som ambassadörer för något av FN:s 193 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker de hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. Att delta ger ett unikt tillfälle att lära sig förstå andra länders politik och utspel samt inblick i olika länders perspektiv i internationella förhandlingar. FN-rollspel innebär en övning i diplomati med ett givande och tagande av synpunkter som leder fram till en insikt om att förhandlingar borde vara den bästa långsiktiga lösningen.

Innehåll

Bedömning

 

Vi kommer bedöma ert agerande i Fn-rollspelet, både hur trovärdigt ni representerar ert land samt hur ni formulerar er i debatterna. Utöver detta kommer vi även att lyssna och bedöma era förhandlingar med olika länder i generalförsamlingen. Till ert muntliga underlag lägger vi till de skriftliga förberedelser ni gjort inför FN-rollspelet.

Innehåll och arbetsgång

Innehåll/stoff

 • Få kunskap om geografiska förutsättningar hos olika länder.
 • Få kunskap om vad som orsakar fattigdom.
 • Träna sig i att analysera, dra slutsatser och se samband.
 • Kunna förmedla fakta, samband och slutsatser i tal och skrift.
 • Känna till centrala begrepp.
 • Kunskaper om internationella relationer och diplomati
 • Kunskaper om globala handelsmönster

Arbetsgång

Du ska tillsammans med en elev från en annan klass på Torpskolan representera ett land i FNs generalförsamling. Där kommer ni vara diplomater utsända för att på ett så trovärdigt sätt som möjligt föra ert lands talan då generalförsamlingen sammanträder.

För att du ska vara så gott förberedd som möjligt på ditt kommande utlandsuppdrag (och för att din lärare ska ha ett bra bedömningsunderlag) så kommer ni i er grupp behöva förbereda följande:

Ni ska skriva tre olika texter:

 • Om landet:
  De senaste 50 årens historia. (Politisk historia, demokrati och diktatur, hjälper ledarna sig själv eller befolkningen? Mänskliga rättigheter i ert land)
  Vilka relationer ditt land har till andra länder, vänner och ovänner. (T.ex. vilka samarbetsorganisationer ert land tillhör. EU, 77-Gruppen (utvecklingsländer+Kina), Arabförbundet, OAU (Afrikanska enhetsorganisationen), Aosis (Små ö-nationer), ASEAN, NATO, FN:s Säkerhetsråd.  2. Om hur ditt land ser på hållbar utveckling:

   

  Vilka energikällor använder ni nu?

  Hur ditt land tycker om den globala uppvärmningen?

  Hur påverkar och påverkas ditt land av klimatförändringarna?

  Vad gör ditt land redan nu för att nå målet 2030?

  Vad kan ditt land hjälpa till mer än vad de gör nu?

  Om inte vad behöver ditt land för hjälp av andra länder?

  Hur kan ditt land hjälpa till så att alla länder når målet 2030?


  3. Fattigdom:


  Är de stora skillnader mellan fattiga och rika i ditt land?

  Vilka bakomliggande orsaker till fattigdom finns det i ditt land?

  Vad gör ditt land redan nu för att nå målet 2030?

  Vad kan ditt land hjälpa till mer än vad de gör nu?

  Om inte vad behöver ditt land för hjälp av andra länder?

  Hur kan ditt land hjälpa till så att alla länder når målet 2030?

När ni skall skriva era texter så skall denna statistik vara med:


Statistik från globalis:

Det ska i texterna finnas en källförteckning.

Du ska själv/individuellt skriva en text där du resonerar om källornas trovärdighet  och relevans.

Krav på texterna:

Ingen av texterna får enskilt överskrida 1800 ord. Alla texterna ska vara skrivna från dag 1 i ett gemensamt dokument i google-drive. Vi kommer att bedöma er utifrån er individuella insats i skrivuppgiften. Detta innebär att ni behöver planera och dela ert arbete så att ni tar en fråga var som skall behandlas i FN rollspelet. Sedan hjälps åt med texten om landet på ett sådant sätt att ni bägge är inblandade i skrivandet. Viktigt att vi ärare har ett skriftligt bedömningsunderlag från alla.

 

Förberedelser inför generalförsamlingens sammanträde:

Talet: Ni ska tillsammans när generalförsamlingen öppnar hålla ett förberett tal till övriga delegater i rummet. Ni kommer att bli bedömda på innehåll och framförande individuellt så tänk på att fördela resonemang och kunskaper mellan delegaterna vid talet.

Syfte: Syftet med öppningstalet är att delegationerna får en chans att tala om för övriga delegationer vilka frågor man anser viktigast under klimat och migrationsförhandlingarna, samt hur delegationerna ställer sig i dessa frågor. Öppningsanförandet skall inte vara längre än 2 minuter.

Mall:

Högt ärade Ordförande, ärade delegater, mina damer och herrar.

Som representant för ...... vill jag idag betona vikten av att vi alla har en positiv inställning till att här idag samlas för att lösa frågan om …

......es inställning i frågan är att …

Detta motiveras av …

En av flera åtgärder som vore ett stag i rätt riktning är …

......es förhoppning är att vi ska kunna samlas kring ett gemensamt förslag till lösning under förhandlingarna här.

Jag lämnar ordet till ordförande.

Tack.

Resolutionerna: Ni ska ha förberett er genom att ha skrivit ett resolutionsförslag som ni tror att andra länder kan tänka sig att ställa upp på. Detta förslag kommer länder som har författat att hålla tal om i församlingssalen. Förbered er för detta utifall att er resolution skulle bli aktuell för generalförsamlingen.

Hur en dag i generalförsamlingen går till:

 1. Dagen inleds med att delegaterna får namnbrickor och fördelas i sammanträdessalen.
 2. Delegaterna håller sina tal
 3. FN-resolutionerna förbereds
 4. Förhandlingar mellan länderna kring vilka resolutioner som ska behandlas genomförs
 5. Debatt i sammanträdessalen kring resolutionsförslag 1 & 2
 6. Votering om resolutionsförslagen

Material:

Ni hittar allt material ni behöver i en särskild mapp i google-drive till FN-rollspelet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Sh Bi En Ke Ge
Geografi FN-Rollspel HT17

Kunskapskrav E-nivå
Kunskapskrav C-nivå
Kunskapskrav A-nivå
Samspel människa, samhälle & natur
Geografi prov & Fnrollspel
 • Ge  7-9
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Geografi & Fn rollspel
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Geografi prov & Fnrollspel
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Geografi prov & Fnrollspel
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Sv Sh Bi En Ke Ge
Svenska FN-Rollspel HT17

Kunskapskrav E-nivå
Kunskapskrav C-nivå
Kunskapskrav A-nivå
Skriva - Sammanställa
- beskriva och förklara - strukturera - citat - källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
OrdSammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. valet är träffande, varierat och specifikt.
Källkritik
- Urval - Resonera
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Tala
Samtala och diskutera Ge argument
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förberett tal
- Struktur och innehåll - Anpassa
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv Sh Bi En Ke Ge
Samhällskunskap FN-Rollspel HT17

Kunskapskrav E-nivå
Kunskapskrav C-nivå
Kunskapskrav A-nivå
Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.