👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Church Challenge

Skapad 2017-06-13 18:34 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 8 Religionskunskap

Uppgifter

 • Personer i kyrkan 16E

 • Personer i kyrkan 16D

 • Personer i kyrkan 16B

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Church Challenge

E
C
A
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper (presentation, intervju, diskussion, reflektion, prov)
Har vissa grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord fakta och begrepp Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) i ett eller fler sammanhang.
Skiljer tydligt på fakta och åsikter, som kan hänvisas till källor. Använder sig av kunskapen i olika sammanhang.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt (intervju, diskussion, reflektion, prov)
Reflekterar kring innehållet med viss hjälp genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör enkla jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, argumenterar, jämför och drar slutsatser kring innehållet genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband (presentation, diskussion, reflektion, prov)
Berättar om någon eller några orsaker till händelser och skeenden. Förklarar, med hjälp, någon följd.
Beskriver och förklarar en eller flera orsaker till händelser och skeenden och förklarar följderna. Ser samband mellan orsak och konsekvens.
Beskriver och förklarar flera orsaker och följder. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser och skeenden och förstår helheten.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information (presentation, intervju)
Söker och samlar information med hjälp av instruktioner.
Bearbetar informationen till stor del självständigt. Väljer till stor del självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt, genom nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa (intervju)
Använder information och granskar, med hjälp, källan. Kan få givna källor att arbeta med.
Använder information från flera källor, och motiverar varför. Kan ställa frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.

Re
Presentation

E
C
A
Tillämpa kunskaper
Förstå begrepp Använda kunskaper
Har svarat på frågorna på Gleerups. Kan en del fakta och begrepp. Deltar i redovisningen.
Har rätt på större delen av frågorna på Gleerups. Förklara med egna ord fakta och begrepp och använder dessa i ett eller flera sammanhang. Tydlig struktur och engagemang i redovisningen.
Har rätt på i stort sätt alla frågorna på Gleerups. Skiljer tydligt på fakta och åsikter, som kan hänvisas till källor. Tar ett stort ansvar i redovisningen och grupparbete.
Tolka och analysera
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Berätta om en orsak och följd.
Ser samband mellan orsak och konsekvens.
Visar tydligt på samband mellan orsak och konsekvens, förstår helheten och gör en egen reflektion.
Bearbeta information
Söka, samla, välja och sortera information
Samlar information med hjälp av instruktioner och gruppen.
Bearbetar informationen till stor del självständigt samt aktivt i gruppen.
Bearbetar information självständigt, genom nya frågeställningar. Engagerar och aktiverar andra gruppmedlemmar.
Framförande
Deltar med hjälpmedel.
Presenterar till stor del självständigt. Tydlig struktur och röd tråd. Kunna svara på frågor.
Presenterar självständigt, har ögonkontakt och försöker engagera lyssnarna. Tydlig struktur och röd tråd. Kunna svara på frågor och utveckla svaren.

Re
Prov

E
C
A
Tillämpa kunskaper
Likheter och skillnader
Tolka och analysera