👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Babblarna, ht 2017-vt 2018

Skapad 2017-06-16 06:38 i TA BORT FD IT-Mässa Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
På Rödklövern tillämpar vi tematiskt arbetssätt genom ett sagotema utifrån barnlitteratur och med vad barnen visar intresse för. Vi vill ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande i enlighet med läroplanens strävansmål. Vi har valt att arbeta med tema Babblarna med fokus på barns nyfikenhet och lust att leka och lära samt språk vilka kommer att ligga till grund för verksamheten under ht 2017-vt 2018.

Innehåll

 • Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Barnen på Rödklövern har visat och visar intresse för att kommunicera och leka. I vårt arbete på Rödklövern kommer vi att ta utgångspunkt ifrån barnens visade intresse, behov, erfarenheter, och upplevelser när vi planerar aktiviteter. Genom att ta till vara barnens tankar och idéer skapas mångfald i lärandet och varje barn ges möjlighet till att bli delaktiga i sin egen utveckling och sitt lärande. På så sätt ges varje barn tillfälle till att bli bekräftade och tagna på allvar. Vi har valt att arbeta med tema Babblarna med fokus på språket vilket kommer att ligga till grund för verksamheten under ht 2017-vt 2018.

Välkomna till Babblarnas värld! Här kommer ni att träffa Babba, Bibbi, Bobbo och Dadda, Diddi, Doddo. Böckerna om Babblarna aktiverar barnen i deras tal -och språkutveckling genom sina enkla uttryck.

Rödklöverns fokusmål

Utveckling och lärande- Språk med Babba

Syfte: Att barnen ges möjligheter till att leka och lära i en språkstimulerande miljö.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

Att vi vuxna är närvarande pedagoger med barnen och lyhörda för vad barnen har att säga under den dagliga verksamheten. Babba kommer att erbjuda barnen olika språkstimulerande aktiviteter och sammanhang där de ges möjligheter till att stimuleras i sin språk -och kommunikationsutveckling såsom:

 • Att använda tecken som stöd kontinuerligt
 • Rim och ramsor
 • Sånger - bekanta sig med olika sånger
 • Babblarnas rörelseaktiviteter
 • Sagor och böcker i olika former
 • Babbas "Bokpåse"
 • Drama och teater med hjälp av sagofigurerna
 • Sagofigur hemma hos, där barnen ges möjligheter att presentera sagofigurens äventyr hemma hos dem för sina kompisar

                                                                                                                                                                                               Lpfö98:16: s. 9-10.

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen visar nyfikenhet och intresse för att kommunicera och samspela med varandra i leken och med oss vuxna.

Målet nås genom att: Barnen visar intresse för att leka, lära och vågar att språka.

.                                                                                                                                                                                  

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Rödklöverns kunskapssyn

Vi är medskapare med barnen vilket innebär att vi pedagoger är en del i samspelet med barnen och därför också delaktiga i att skapa kunskap tillsammans med barnen. Vi jobbar på ett utforskande sätt där vi är nyfikna och intresserade av vad barnen visar intresse för, deras tankar, funderingar och vad de vill undersöka.  Genom att barn och vuxna ses som medkonstruktörer av kunskap blir kreativitet och fantasin centrala aspekter av det utforskande arbetet och ger nya infallsvinklar till sagotemats utveckling. Vi ser språket vara av stor betydelse för produktion av kunskap vilket vi lägger stor vikt vid då vi har en kunskapssyn där vi ser att kunskap uppstår i dialoger, reflektioner, möten och relationer med barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna.  Vi ser att kunskap skapas på olika sätt och i olika sammanhang och då också betydelsen av hur den pedagogiska miljön utformas - vad vi erbjuder såsom leksaker, material, skapande aktiviteter, aktiviteter och olika uttrycksformer så att barnen ges möjligheter att få uppleva med alla sina sinnen.

 

Dokumentationsmetoder

Genom att använda oss av olika dokumentationsmetoder såsom filmer/bilder, Piccolage, barnen och föräldrarnas kommentarer, observationer, reflektionssamtal med barnen och vår pedagogisk dokumentation ges vi möjligheter att utvärdera och utveckla verksamheten. 

 

Tematiserat arbetssätt

På Rödklövern tillämpar vi ett tematiskt arbetssätt genom ett sagotema utifrån barnlitteratur och med vad barnen visar intresse för. Detta för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande i enlighet med läroplanens strävansmål. 

Vi har valt att arbeta med böckerna om ”Barbabblarna” vilka kommer ligga till grund för verksamheten under ht 2017-vt 2018. Vi har tagit utgångspunkten ifrån barnens visade intresse för att kommunicera och leka när vi valde årets sagotema.

Sagokaraktärerna i ”Babblarna” blir inspiratörerna till samlingar, aktiviteter och lek med konkret material som barnen ges möjligheter till att erfara. Vi vill ge barnen möjligheter till rika fantasiupplevelser i mötet med de olika sagokaraktärerna och genom detta väcka barnens nyfikenhet. Vi kommer att lägga vikt vid att arrangera den pedagogiska miljön för att inspirera till lek. Vi kommer också att arbeta med teknik och matematik, skapande, språk, sång, musik och rörelse,  hjärtestunder och natur på ett lekfullt och lustfyllt sätt som de olika sagokaraktärerna kommer att representera och som kopplas till förskolans läroplan med dess strävans mål och riktlinjer.

 

Den pedagogiska miljön/Lärmiljön

Syfte: Verksamheten genomförs så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. 

Mål:  Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.                          

                                                                                                                                                           Lpfö98/10/16 s.9.

För att stimulera barnen till lek och utforskande "dukas" den pedagogiska miljön på Rödklövern med lekrekvisita i sagans tecken. 

 • Vi pedagoger syr rekvisita i form av utklädningskläder
 • Vi har köpt in sagofigurerna
 • Barnen kommer att erbjudas att skapa och konstruera rekvisita med Diddi
 • Barnen kommer att ges möjligheter till att vara med och inreda Rödklöverns rum i form av Babblarnas hus med Bibbi och Diddi
 • Dokumentation kring temats innehåll och utveckling i form av Piccolage sätts upp i barnens höjd för att stimulera till många härliga reflektioner   och dialoger barnen emellan men också mellan barn och vuxna.

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen vill leka och utforska den pedagogiska miljön.

Målet nås genom att: Barnen visar intresse för det vi erbjuder och vill delta.                                                                                                                                                          

Leken

Syfte: Leken är viktig för barns utveckling och lärande. 

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.

                                                                                                                                                                                                     Lpfö98:16 s.6, 9.

På Rödklövern ser vi vikten av att ge barnen mycket lektid , då det är i leken som barn utvecklas och lär sig.

 •  Pedagogerna är närvarande med barnen och lyhörda för vad de har att säga och uttrycka
 • Arrangera den pedagogiska miljön så den inspirerar och väcker barnens nyfikenhet
 • Att barnen ges möjligheter att leka med rekvisitan i sagans tecken som de själva hjälpt till att skapa
 • Erbjuda rekvisita från den valda temasagan och lekmaterial utifrån barnens visade intresse.

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen bearbetar sina erfarenheter och upplevelser. I leken stimuleras barnens fantasi, inlevelse, språk och kommunikation och symboliskt tänkande. I leken tränar sig barnen i socialt samspel, som turtagning, samarbete och lösa problem

Målet nås genom att:   Barnen visar nyfikenhet och intresse för att delta i lek.          

 

Normer och värden - Hjärtestunder med Doddo

Syfte: Att ge barnen möjligheter till en trygg vistelse på Rödklövern.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter samt att ta ansvar för gemsamma regler,. Utvecklar förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

                                                                                                                                                                                            Lpfö98:16 s. 8-9.

 

.På Hjärtestundssamlingarna och i vardagliga situationer kommer barnen att få bekanta sig med Doddo som gillar att kramas och vara tillsammans.

 • Att få ihop en trygg barngrupp 
 • Erbjuda  namnbilder och namnsånger
 • Teman som kommer att belysas är:; familjen, hur man är en bra kompis, känslor, lyssna och vänta på sin tur, självkänsla och identitet, alls lika värde, synliggöra olikheter och respekt för varandra och vår miljö                                                                                               
 • Vi kommer att improvisera händelser utifrån såväl barngruppen som sagan med hjälp av dockteater och använda oss av de olika. karaktärerna i sagan som barnen lätt kan känna igen sig i på ett lustfyllt sätt
 • "Känslofigurer"
 • Sagofigur hemma hos- varje barn kommer att få ta med sig en av sagofigurerna hem över helgen

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen visar trygghet i gruppen och vågar att delta i de aktiviteter vi erbjuder.

Målet nås genom att: Skapa olika situationer som barnen ges möjligheter till  att lära känna sin identitet och hur man är en bra kompis.
                                                        

                                                                                                                                                                                                     

 Utveckling och lärande- Matematik och teknik med Bibbi

Syfte: Att barnen ges möjligheter till att erfara matematik och teknik i olika former.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp. Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

                                                                                                                                                                                                          Lpfö98:16 s.10.

Barnen kommer att få bekanta sig med Bibbi som gillar matematik och teknik, att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt bygga och konstruera/designa.

 

 • Barnen kommer erbjuds att bekanta sig med olika matematiska aktiviteter på ett lekfullt sätt med Bibbi
 • Att barnen ges möjligheter till att skapa och konstruerar med hjälp av olika material och tekniker.
 •  Bygga och konstruera "Babblarhus"
 • Designa en bil
 •  Form och Mönster
 •  Antal
 •  Begrepp
 •  Prepositioner
 •  Uppfinningar/Problemlösning
 • Använda I Paden som verktyg i det pedagogiska arbetet i form av att visa barnen på dess teknik i olika användningsområden.

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen visar intresse för det vi erbjuder och att de deltar.

Målet nås genom att: Barnen visar intresse och är delaktiga i det vi erbjuder och tar till sig.

 

 

Utveckling och lärande- Rörelse sång och musik med Bobbo

Syfte: Att barnen ges möjligheter till att röra på sin kropp.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

                                                                                                                                                                                                     Lpfö98:16 s.10.

Barnen kommer att få bekanta sig med Bobbo som gillar rörelse, sång och musik.

 • Babblarnas rörelsekort
 • Tecken som stöd
 • Babblarnas sånger
 • Musik
 • Ballongdisco

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen visar intresse för det vi erbjuder och att de deltar.

Målet nås genom att: Barnen är delaktiga i det vi erbjuder och tar till sig.

 

Utveckling och lärande- Naturvetenskap med Dadda

Syfte: Att barnen ska ges möjligheter till att få en ökad förståelse för begrepp inom natur.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur.

                                                                                                                                                                                                     Lpfö98:16 s.10.

Barnen kommer att få bekanta sig med Dadda som gillar naturvetenskap. Vi kommer att jobba på ett utforskande sätt där vi är nyfikna och intresserade av vad barnen visar intresse för, deras tankar, funderingar och vad de vill utforska.

 • Tillsammans med Dadda kommer barnen ges möjlighet att forska om något djur/växt
 • Utforska närmiljön

 

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen visar intresse för det vi erbjuder och att de deltar. 

Målet nås genom att: Barnen är delaktiga i det vi erbjuder och tar till sig.

 

Utveckling och lärande- Skapande med Diddi

Syfte: Att ge barnen möjligheter att erfara skapande i dess olika former, material och tekniker.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

                                                                                                                                                                                                     Lpfö98:10 s.10.

                         

 • Skapa, designa "Babblarnas hus".
 • Designa rekvisita till "Barbblarnas hus" och dess rum genom olika estetiska uttrycksmedel.
 • Designa och skapa "Babblarnas gardiner"
 • Bekanta sig med pyssel kopplade till våra traditioner.    
 •                                                                                                                                                                     

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen visar intresse för skapande aktiviteter.

Målet nås genom att: Barnen är med på våra skapande aktiviteter och tar till sig det vi har att erbjuda. 

 

 

Barns inflytande

Syfte: I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. 

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

                                                                                                                                                                                                   Lpfö98:10 s.12.

 

Målkriterier: Utveckling pågår när barnen utvecklar sin förmåga att berätta om sina erfarenheter för varandra och oss vuxna  genom såväl tal som sitt kroppsspråk.

Målet når vi genom att: - Barnen väljer själva aktiviteter utifrån intresse. - Barnen uttrycker sig i olika situationer.

                                                                                                                                                                                  

 • Närvarande och lyhörda pedagoger som tar tillvara på barnens värdefulla tankar, ideèr, funderingar och intresse.
 • Barnen kommer att ges möjligheter till att vara med och inreda den pedagogiska miljön i sagotemats anda.
 • Ballongdisco- varje barn ges möjligheter till att fira sin födelsedag med att bjuda sina kompisar på en ballong och sedan dansar vi till barnets egenvalda musik.
 • Sagofigur hemma hos- varje barn ges möjligheter till att välja en sagofigur som får följa med hem över helgen.
 • Barnen får välja vad de vill leka med.

 

Föräldrasamverkan

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och i den pedagogiska planeringen,    Lpfö98:10 s. 13

      

Syfte: Att föräldrarna ska få en ökad förståelse för förskolans verksamhet.

Mål: Förskollärare ska ansvara föra att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och ta del av den pedagogiska planeringen. Lpfö98:10 s. 13.                                                                                                                                                                                            

Målkriterier: Utveckling pågår när föräldrarna visar intresse för verksamheten.

Målet når vi genom att: - Föräldrarna tar del av och kommenterar verksamheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

På Rödklövern arbetar vi för att varje barn tillsammans med sina föräldrar ges möjligheter till en god introduktion i förskolan. Att ge föräldrar möjligheter till delaktighet i verksamheten och ta del av den pedagogiska planeringen.

 • Pedagogiska planeringar kring sagotemat
 • Blogga kontinuerligt om avdelningens verksamhet
 • Dokumentation i hallen kring temats utveckling i form av Piccolage
 • I Lärloggen dokumenterar vi kontinuerligt kring barnets intresse, utveckling och lärande
 • Föräldramöte 1 gång på hösten
 • Erbjuda 1 samtal/läsår
 • Uppföljningssamtal efter inskolning
 • Bjuda in till någon familjeaktivitet/läsår

 

 

 .

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Genom att använda oss av olika dokumentationsmetoder såsom filmer/bilder, Piccolage, barnen och föräldrarnas kommentarer, observationer, reflektionssamtal med barnen och vår pedagogisk dokumentation ges vi möjligheter att utvärdera och utveckla verksamheten.

Genom filmer, bilder, Piccolage,  samtal med och kommentarer från barn och föräldrar ser vi barnens gensvar på det vi har att erbjuda dem. Det är barnens visade intresse, tankar och erfarenheter som för temat vidare.